Aktuální projekty

Chrjukinka pro život 2023

 

Jedná se projekt, který finanční podporuje Statutární město Ostrava. Projekt byl na škole realizován v průběhu roku 2023. Veškeré aktivity byly voleny s ohledem na cíl projektu.

Projekt byl realizován v souladu s projektovou žádostí a podmínkami dotace. Snažili jsme se pokračovat v podpoře a zdokonalování jejich manuální zručnosti. Díky projektu měli možnost prožít nové zážitky i zažít radost z vlastního úspěchu. Finanční prostředky jsme z části použili na nákup materiálů a pomůcek do tvořivých dílen a zájmových kroužků, ve kterých měli žáci možnost zlepšit své manuální dovednosti, rozvíjet svou fantazii. Vyráběli zde tradiční i netradiční výrobky pod pedagogickým vedením. Seznámili se z různými řemesly a pomůckami, které jsou k nim potřebné. Největší část příspěvku jsme utratili za dopravu a vstupné na exkurze a projektové dny.

Žáci měli v rámci projektu zhlédnout divadelní představení Labutí jezero, navštívit Planetárium v Ostravě (Chrumka a kouzelná raketa a Kouzelný globus). V rámci netradiční výuky jsme navštívili interaktivní digitální výstavu Šmoulové – Magické svět. Zde jsme se změřili na centra o udržitelnosti přírody a recyklaci odpadů. Ve Fun parku Žirafa se žáci zdokonalovali v hrubé motorice a seznamovali se s cizokrajnými zvířaty.

Aktivity cílily na žáky naší školy, jejich vzdělanost a zájem o vzdělávání. Žáci se mohli v rámci mimoškolních aktivit zapojit do práce v kroužcích, které byly pravidelně realizovány nebo se účastnit nárazových tvůrčích aktivit. V rámci výuky se účastnili projektových dnů, výukových akcí a exkurzí. Veškeré aktivity byly pro žáky zcela zdarma. Během projektu se žáci také zapojili do soutěží s řemeslnou tématikou. Projekt hodnotíme velmi pozitivně, neboť umožňuje žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí seznámit se s prostředím, ve kterém se žáci běžně nepohybují, dále umožňuje zkvalitnění výuky na naší škole a pozitivně žáky motivuje ke vzdělávání. Cílem projektu bylo zvýšení vzdělanosti u žáků naší školy a posílení jejich osobního zájmu o vzdělání.

Kniha je náš kamarád 2023

Projekt byl realizován v průběhu roku 2023. Cílem projektu bylo zvýšení čtenářské dovednosti žáků, podpora jejich vzdělanosti a posílení osobního zájmu žáků o knihy. Na tento cíl byla navázána naprostá většina aktivit, které pomohly k jeho naplnění.

Během školních dnů fungovala školní knihovna, která byla otevřena dvakrát týdně. Žáci si zde mohli číst nebo knihu zapůjčit domů. V knihovně se také prováděla společná četba vybraných knih. V červnu 2023 proběhla Noc s Andresenem, při které žáci v knihovně nocovali a byl pro ně připraven bohatý zábavný program se čtenářskou tematikou. V knihovně také probíhaly besedy, které si připravovali pro žáky vyučující českého jazyka. Knihovnu rovněž hojně navštěvovalo všech 5 oddělení školních družin, které zde podporovaly zájem o čtenářství u nejmladších žáků.

V rámci projektu také proběhla aktivita čteme mladším spolužákům, zde se aktivně zapojili žáci vyšších ročníků, kteří si pro své mladší spolužáky připravili úryvky z dětských knih. Finanční příspěvek byl z cca 1/3 použit na osobní náklady knihovníků a ze 2/3 byl využit na nákup nových publikací.

V rámci knihovnických aktivit jsme žákům nabízeli informace o knihách a časopisech, měli možnost navštěvovat knihovnický kroužek, dílny čtení nebo si jen domů zapůjčit knihy dle vlastního výběru. Dílčím cílem projektu bylo zajištění provozu a fondu naší školní knihovny. Tento cíl byl zcela splněn. Knihovna měla nastaveny výpůjční hodiny, v knihovně probíhal stálý knihovnický kroužek. Knihovnu jsme obohatili o celou řadu nových knihovnických titulů, které jsme vybírali s ohledem na zájem žáků.

Projekt hodnotíme pozitivně, doufáme, že jeho realizace pomohla dětem z nepodnětného prostředí eliminovat neuspokojivé možnosti, jak se dostat k zapůjčení a přečtení knížky.

OP Jan Amos Komenský

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. se zapojila do operačního programu Jan Amos Komenský, který vyhlásilo MŠMT.

Finanční prostředky v celkové výši 2 389 463,00 Kč budou využity v základní škole a školní družině. Projekt bude realizován v období 1.9.2022 – 31.12.2024. Finanční prostředky budou využity na personální podporu ve škole – pozice školního psychologa, sociálního pedagoga a dále na inovativní vzdělávání v ZŠ i ŠD a další vzdělávání pedagogických pracovníků ve ŠD.

Doučování žáků

ZŠ Chrjukinova se také v tomto školním roce zapojila do „Doučování žáků škol“, které je finančně podpořeno z EU. Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků, ať již individuálně nebo v malých skupinkách, které vede k posílení a rozvoji jejich znalostí a dovedností.

Digitalizace ve vzdělávání

Podpora školy na ZŠ Chrjukinova

ZŠ Chrjukinova je příjemcem dotačního programu v rámci Výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Ev. číslo projektu: 0182/PODSKOL/2022.

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.“

Projekt je realizován v termínu 1.9.2022 – 31.8.2025. V rámci tohoto projektu jsou na škole podpořeny personální pozice asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním, koordinátory inkluze a adaptace, pracovníka volnočasových aktivit, na škole v rámci projektu probíhají aktivity jako doučování, , pedagogická intervence na podporu rané adaptace, vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvýšení jejich motivace, zážitkové programy pro žáky, snídaňové kluby a akce na posílení spolupráce s rodiči. Program také cílí na podporu dalšího vzdělávání a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků.

Projekt SMO – Vzdělávání na Chrjukince

Projekt Vzdělávání na Chrjukince cílil na zkvalitnění vzdělávání našich žáků. Podporoval jejich zájem o školní vzdělávání, snahou bylo také poskytnout žákům zažít osobní úspěch a podporovat pozitivní kamarádské vztahy ve škole.

Projekt byl na škole realizován v průběhu měsíců března až listopadu 2022.

Do projektu byly zapojeni žáci napříč všemi ročníky. Jednotlivých aktivit se účastnila většina tříd. Celkově jsme projekt realizovali v několika klíčových aktivitách. Žáci byli na škole doučováni, a to jak individuálně, tak v rámci malých 2-3 členných skupinek. Dále proběhly socializační aktivity. Tyto aktivity byly uskutečněny jak ve třídách na škole, tak formou vzdělávacích programů mimo školu (např. program v Renarkonu, návštěva centra Ostravy a Radniční věže). Velkou část projektu tvořily výukové akce se žáky. Žáci jednotlivých tříd v rámci projektu navštívili několik představení Divadla loutek v Ostravě (např. Fuj jej to!, Dášeňka, Štědrý den malého Jakuba). Velmi zajímavé byly přírodovědné projektové dny v ZOO Olomouc a na Dětském ranči v Hlučíně. Žáci 1. stupně absolvovali výukový program a exkurzi na Fryštátském zámku v Karviné, který byl doplněn prohlídkou zámeckého parku a minizoo v Karviné. Během této exkurze navštívili žáci také šikmý kostel, kde měli přednášku o jeho historii i současnosti. Žáci 7. ročníku se vzdělávali v Pevnosti poznání v Olomouci. Měli možnost propojit si znalosti z fyziky ve skutečném životě, vyzkoušet si mnoho technických pokusů a poznat, jak v reálném životě funguje např. princip el. proudu. Žáci 9. ročníků jistě ocenili prohlídku hornického muzea a podzemní šachty na Landeku. Informace o proběhlých aktivitách a jejich hodnocení si pedagogičtí pracovníci sdíleli na pracovních poradách.

Veškeré aktivity byly zaměřeny na netradiční výukové metody, prožitkové a činnostní učení. Na škole probíhaly také výtvarné workshopy, při níž mohli žáci rozvinout svou kreativitu a řemeslnou dovednost. Žáci pracovali s mnohými tradičními i netradičními materiály. Prožili si radost z dobře odvedené a dokončené práce. Tato výtvarná a řemeslná odpoledne vedla ke zlepšení jejich zručnosti, výtvarného vkusu a pracovní kompetence. Na těchto setkáních se setkávali žáci z různých tříd, což vedlo k posílení jejich komunikativní a sociální kompetence.

Během většiny aktivit jsme se snažili o maximální propojení s praktickým životem.

 Projekt a jeho realizaci hodnotíme na škole velmi kladně. Jsme přesvědčeni, že jeho uskutečněním došlo k naplnění hlavního cíle projektu. Žákům byla umožněna výuka pomocí netradičních výukových metod, měli možnost bez finanční náročnosti, která je obvykle velmi limituje, navštívit zajímavá místa Moravskoslezského regionu. Projekt vedl ke zvýšení kvality vzdělávání na naší škole. Věříme, že realizace projektu vedla ke zvýšení zájmů žáků o vzdělávání, motivovala je k získávání určitých informací a vedla k propojení s reálným životem. Věříme, že projekt poskytuje žákům jiný pohled na svět a na vzorce chování, na které jsou z domova zvyklí, a tím také může napomoci přispět k omezení předčasného ukončování vzdělávání na ZŠ.
Zcela jistě se nám povedl splnit cíl osobního prožitku a radosti žáků. Žáci se mohli poznat i ve zcela odlišném prostředí, než je školní třída, budovat si pozitivní přátelské vztahy.

Karolina Joannidu

Projekt SMO – Kniha je náš kamarád 2022

Projekt Kniha je náš kamarád měl za svůj cíl zvýšení čtenářské dovednosti, zájmů o knihy a zlepšení podmínek provozu školní knihovny. V knihovně v průběhu roku probíhaly aktivity, které svým obsahem a zaměřením pomáhaly splnit stanovené cíle.

Děti do knihovny docházely jak během vyučovací doby v hodinách českého jazyka, prvouky nebo přírodovědy, tak na čtenářské kluby, které měly zvoleny vždy určité téma. Mladší žáci zde četli společně vybrané knížky a poté pracovali s jejich obsahem. Starší žáci většinou četli samostatně a občas oté o přečtených knihách vedli diskuzi společně s učitelem.

Ve školní knihovně proběhla také 2x aktivita Nocování s Andersenem, která se žákům velmi líbila. Byla doprovázena výtvarným workshopem, ve kterém si žáci vyráběli maňásky.

V červnu probíhala akce – Čteme mladším spolužákům. Při této aktivitě žáci 9. ročníku pravidelně jednou týdně docházeli do přípravné třídy a do 1. ročníku a četli mladším spolužákům pohádkové knížky. Věříme, že tato činnost přispěla k pozitivní motivaci mladších žáků zdokonalovat svou čtenářskou dovednost.

Ve školní knihovně také proběhly besedy se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, známou českou autorkou dětských knih. Beseda se dětem velmi líbila. Později jsme do školní knihovny zakoupili také knížky této autorky.

Velký úspěch měla také odpoledne, kde si žáci samostatně vyráběli vlastní komiks, který si poté mohli odnést domů pro mladší sourozence.

Celkově se nám díky projektu podařilo zlepšit vybavenost školní knihovny (nakoupili jsme knihy různého žánru pro všechny věkové kategorie) a zajistit pravidelný provoz pomocí vytvoření pozice stálého knihovníka.

Projekt Kniha je náš kamarád naplnil naše očekávané cíle.  Podařilo se nám více žáků zapojit do docházení do školní knihovny.  Zvýšení zájmu o čtenářství je u našich žáků dlouhodobý proces, ve kterém bychom chtěli aktivně i nadále pokračovat. Jsme přesvědčeni, že jeho realizací došlo k naplnění všech cílů projektu. Díky projektu se podařilo nastavit pravidelnou dobu školní knihovny, po kterou mohou žáci knihovnu navštěvovat. Rozšířili jsme nabídku knih a časopisů ve školní knihovně. Během pravidelných i mimořádných akcí ve školní knihovně jsme se maximálně snažili o podporu zájmu o čtenářství a zvýšení čtenářských dovedností u našich žáků. Projekt byl doprovázen také výtvarnými aktivitami, které svým zaměřením směřovaly k naplnění cíle projektu (kresba pohádkových postav, výroba maňáska, ilustrace, výroba komiksu apod.).

Projekt Kniha je náš kamarád hodnotíme celkově jako velmi pozitivní, neboť nabízí žákům vhodnou mimoškolní činnost jako alternativu k dnešní přílišné digitalizaci zájmů dětí. Věříme, že svým obsahem přispěl k posílení komunikačních kompetencí žáků a také ke zlepšení jejich sociálních vazeb.

Karolina Joannidu

Projekt SMO – Řemesel se nebojíme

Projektem Řemesel se nebojíme jsme cílili na zvýšení vzdělanosti a osobního zájmu o technické
a řemeslné obory. Projekt měl podpořit a zdokonalit manuální zručnost žáků naší školy. Projekt jsme maximálně propojili s praktickým životem, snažili jsme se, aby žáci poznali nová řemesla. Projekt probíhal na škole v období od února do listopadu 2022. Do projektu se zapojily všechny třídy na škole a téměř všichni žáci.

Projekt byl realizován mnoha aktivitami, během kterých se žáci seznamovali s nejrůznějšími materiály, učili se používat jednotlivé nástroje a zdokonalovali svou zručnost. Došlo k rozvíjení jemné motoriky
a posílení kompetence pracovní, komunikační i sociální.

Projekt probíhal formou jak jednorázových aktivit, tak pravidelných zájmových kroužků.

Kroužky probíhaly po celý rok, většina pravidelně 1x týdně.

Na škole působily kroužky jako Hobík (činnosti se v něm pravidelně střídaly), kroužek šití, pletení, výtvarné tvoření, tvořivé ruce, malý stavitel, kroužek vyrábíme ze dřeva apod.).

V kroužcích žáci pracovali s tradičními materiály, jakými je papír, vata, temperové i vodové barvy, používali také papírové, textilní, dřevěné dekorace. Učili se plést, šít, používali korálky, ozdobné provázky apod. Sestavovali papírové modely, vyráběli dekorace školy i výrobky na jarmark a jiné příležitosti (např. dárečky pro budoucí prvňáčky, na Den matek apod.).

Škola také realizovala exkurze do řemeslných dílen, do školy zavítal pán, který dětem přiblížil výrobu skleněných ozdob, děti využily několikrát rukodělné dílny v Dolní oblasti Vítkovic.

Velmi oblíbené se staly nepravidelná tvůrčí odpoledne. Na těchto tvůrčích dílnách si žáci měli možnost vyrobit vždy určitý výrobek a odnést si jej domů. Vyráběli jsme např. papírové skládanky. Tematicky byla tato setkání zaměřena na dopravní prostředky a následně pak na zvířecí svět. Děti si mohly složit koníky, africká zvířata, kočičku, sovu, ježka nebo na dnech s dopravní tematikou (tyto dny následovaly po výuce na dopravním hřišti) např. auto, autobus nebo vláček.

Na těchto odpoledních žáci pracovali např. s materiálem z polystyrenu, špendlíky, korálky, plyšovými pompony apod.

Vybraní žáci naší školy se také účastnili soutěže ve skládání modelů ze stavebnice Merkur. A i když se na předních místech neumístili, jistě si odnesli spoustu zkušeností a nově nabytých dovedností. Na škole proběhla soutěž v sestavování staveb z kelímků.

Projekt Řemesel se nebojíme zcela naplnil naše plánované cíle.  Podpora řemesel, informace o nich a rozvoj tvořivosti a zručnosti u našich žáků je velmi pozitivní a nutná, neboť značná část našich žáků odchází po ukončení základní školy do učebních oborů.

Podařilo se nám zapojit velké množství žáků do nejrůznějších rukodělných aktivit, které bychom bez finanční podpory Statutárního města Ostravy nemohli na škole realizovat.
Věříme, že projekt Řemesel se nebojíme žáky velmi oslovil a jeho realizací došlo k posílení především pracovních kompetencí žáků.

Karolina Joannidu

Projekt: Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 – rozklikněte ZDE
Projekt: Výzva  na podporu kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2022 – rozklikněte ZDE
Projekt: Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022 – rozklikněte ZDE
Projekt: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022rozklikněte ZDE

Projekt: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://www.talentova.cz a také na naší facebookové stránce https://www.facebook.com/InkluzeOstrava.

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.

Více informací o projektu ZDE.


Vyhlašovatel výzvy

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451
 
Účel poskytnutí peněžních prostředků
na podporu digitalizace školství, digitálních kompetencí pedagogů využitelných pro distanční výuku, odborných předpokladů, online výuku a aktivit souvisejících s formou
online výuky v základních školách zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy 

 

Průběh projektu  
V průběhu realizace projektu došlo k čerpání finanční ch prostředků na metodické vzdělávání celého pedagogického sboru. Školení probíhala v budově školy, celá sborovna se školila na používání platformy Google Suite (obsluha společných a žákovských školních emailů, Google Classroom, Google Meet). Celkově tato školení velmi přispěla ke zlepšení IT gramotnosti pedagogů. Dále byly finanční prostředky použity k nákupu interaktivních učebnic pro žáky, které usnadní žákům distanční vzdělávání a také on-line výuku.