Vnitřní řád školní jídelny

 

 1. Do jídelny odcházejí žáci samostatně ihned po skončení vyučování, přezůvky mají žáci s sebou.
 2. Aktovky a přebytečný oděv si ukládají v prostoru šatny na věšáky a lavice. Peníze a cenné věci nedoporučujeme ponechávat ani v odloženém oděvu ani v tašce.
 3. V jídelně se žáci staví ukázněně do zástupu podle pokynů dozírajícího učitele.
 4. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí svévolně způsobené škody.
 5. Z jídelny se neodnáší žádné jídlo (tj. ovoce, moučníky, mléčné výrobky apod.), žáci vše snědí v jídelně.
 6. Žáci se řídí pokyny vyučujících i personálu školní kuchyně. Neukázněný žák může být potrestán zařazením na jiné místo fronty čekajících žáků, za opakované přestupky závažnějšího rázu či nekulturní chování může být žák vyloučen ze školního stravování.
 7. Při chůzi s plnými talíři si počínají žáci opatrně, aby neohrozili svou bezpečnost a bezpečnost svých spolužáků, popř. nepoškodili šatstvo. Jestliže se přes veškerou opatrnost část jídla vylije na podlahu, stůl či židli, je žákovou povinností ihned znečištěné místo utřít pomocí prostředků určených k úklidu, které si vyžádá u personálu kuchyně.
 8. Po ukončení jídla zasune žák židli a odnese použité nádobí a příbor k okénku, kde příbory vloží do připravených nádob, nádobí a tác odloží odděleně do vratného okénka, slupky a obaly od potravin odhodí do odpadkového koše v jídelně.
 9. Po obědě odejdou žáci bez otálení z jídelny.
 10. V jídelně není dovoleno:
  • přenášet židle a spojovat k sobě stoly
  • vstupovat se žvýkačkou v ústech a tuto kamkoliv umisťovat
  • chovat se hlučně, běhat po jídelně
  • konzumovat vlastní jídlo, pokud to nebylo dohodnuto s vedením školy a školní jídelnou
  • vstup žákům, kteří se nestravují ve školní jídelně
 11. Výdej obědů probíhá na základě identifikačního čipu, pokud jej žák zapomene, nahlásí se předem u vedoucí školní jídelny.
 12. Při mimořádných akcích školy dodržují žáci příkazy vydané vedením školy pro provoz jídelny v tento den.
 13. Při odchodu ze školní jídelny žáci musí zavřít dveře, aby se zamezilo krádežím a vstupu cizích osob. Veškeré ztráty a nedostatky ve školní jídelně se hlásí dozírajícímu učiteli.

Závěrečná ustanovení:

S provozním a vnitřním řádem jídelny jsou seznámeni žáci i zaměstnanci při zahájení nového školního roku.
Je vyvěšen na nástěnce u vedoucí školní jídelny a v prostoru školní jídelny.
Provozní a vnitřní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnost dne 1. 9. 2020

V Ostravě dne: 31. 8. 2020

Věra Rozmarinová – vedoucí ŠJ
Mgr. Vladimír Durčák – ředitel školy