Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

Vypracoval: Domiterová Zuzana
Schválil: Mgr. Durčák Vladimír
Datum: 1.9. 2022

Ceny stravného s účinností od 1. 7. 2023:

Strávníci do 6-ti let         30,00 Kč

Strávníci  7 – 10 let          34,00 Kč

Strávníci  11 – 14 let         38,00 Kč

Strávníci  nad 15 let        40,00 Kč

Zaměstnanci školy          40,00 Kč

Cizí strávníci                      81,00 Kč

Školní stravování je poskytováno žákům dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, včetně následných
změn a doplňků. Školní jídelna zabezpečuje rovněž stravování zaměstnanců a cizích
strávníků.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků (strávníků) a jejich zákonných zástupců
1.1. Práva žáků (strávníků)
• první den nemoci je považován za pobyt v základní škole a je v době od 11:00-11:40 hod (mimo
hlavní výdejní doby) možno stravu odebrat, pokud nebyla včas odhlášena, a to v prostorách školní
jídelny základní školy,
• dítě má právo odebrat plnohodnotnou a vyváženou stravu
• nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla
1.2. Povinnosti žáků (strávníků)
• při odebírání stravy od pracovnice výdejny dbají děti bezpečnostních pokynů pedagogických
pracovníků
• dodržují pravidla společenského chování, pravidla stolování a hygieny,
• nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování,
• plní pokyny pedagogického dohledu, popřípadě dalších oprávněných osob
1.3. Práva zákonných zástupců
• vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo u ředitele školy
1.4. Povinnosti zákonných zástupců
• informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných skutečnostech, na
které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled při poskytování školního stravování
• včas zajistit úhradu stravného, a to v hotovosti, nebo bezhotovostním bankovním převodem
formou inkasa

2. Provoz a vnitřní režim
2.1. Provozní doba školní jídelny 11:00 – 14:00- výdej obědů
2.2. Režim výdeje stravy a stravování 11:00 – 11:40 cizí strávníci a jídlonosiče
výdej obědů 11:40 – 14:00 žáci a zaměstnanci školy
• žáci se stravují po skončení vyučování, nebo ve volné hodině (o přestávce) před začátkem
odpoledního vyučování
• vydané jídlo je určeno ke konzumaci ve výdejně a nesmí být odnášeno ze školní jídelny (s výjimkou
ovoce a zabalených potravin, které nejsou určeny k přímé spotřebě)
2.3. Mimořádné události během výdeje stravy a stravování
• drobné nehody při výdeji stravy (politý stůl, podlaha) – odstraní pedagogický pracovník,
• rozbité nádobí, potřísnění strávníka teplou stravou – zajistí pracovnice úklidu
• v případě vážnějších nehod při výdeji stravy zajistí pedagogický pracovník bezpečnost žáků a vyčká
příchodu pracovnice úklidu, která zajistí úklid stravovacího prostoru
2.4. Rozsah služeb výdejny stravy
• jídelní lístek, společně se seznamem alergenů, je vyvěšen na nástěnce u školní jídelny a na
webových stránkách www.zschrjukinova.cz
2.5. Přihlašování a odhlašování stravy
Přihlašování ke stravování Strávník je k pravidelnému odběru stravy přihlášen na základě vyplnění
přihlášky ke stravování. Platnost přihlášení trvá po celou dobu školní docházky (od 0 až do 9. třídy). O
výjimky je nutno zažádat písemně nebo e-mailem u vedoucí školní jídelny. Odhlašování stravování
Odhlášky budou přijímány na webu www.strava.cz, uvedených níže do 13.30 hod. předchozího dne.
Prázdniny a hromadné akce pro děti (výlet, sportovní akce …), pořádané školou, jsou odhlašovány
automaticky a je za ně zodpovědný pedagog, který akci zajišťuje. Hromadné odhlášky se podávají
nejpozději týden dopředu dodáním seznamu účastníků akce s termínem jejího konání u vedoucí ŠJ.
Ukončení školního stravování musí zákonný zástupce dítěte neprodleně nahlásit vedoucí školní
jídelny. Postup odhlášky prostřednictvím Při zadávání odhlášek oběda postupuje strávník podle
pokynů, uvedených na webovém portále

• zadat kód výběr jídelny: 4896
• zadat uživatelské jméno:
• zadat heslo:, pod odkazem objednávky zvolit odhlášku
• potvrdit uložení změn
• v nastavení možnost zadání e-mailu, v tom případě budou na zadanou adresu změny potvrzeny.
• v nastavení možnost změny hesla
• pod ikonkou finance je možné najít zpětně měsíční vyúčtování stravného
2.6. Úplata za školní stravování
Platby za stravné jsou prováděny zálohově z účtu k 20. dni v měsíci inkasem podle počtu
stravovacích dní.  Strávníkům se peníze za odhlášené obědy nevracejí. Při platbě na následující měsíc
jsou automaticky odečteny z ceny obědů. Pokud strávník nemá uhrazené stravné, nemůže mu být
strava vydána až do uhrazení platby. Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních
limitů (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Ceny stravného jsou uvedeny na webu školy.
Do věkové skupiny jsou žáci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosáhne věku věkové skupiny.
2.7. Nárok na dotované školní stravování
Nárok na dotované školní stravování vzniká pouze v souvislosti s pobytem žáka ve vyučování. Žák,
který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda. Při onemocnění žáka je možno
odebrat stravu pouze první den nemoci, pak musí být žák ze stravování odhlášen (§119 zákona
561/2004 – školský zákon). Neodhlášené a neodebrané obědy propadají bez náhrady, navíc je nutno
doplatit režijní náklady do plné ceny oběda. Za neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka je od
2. dne nemoci účtován doplatek, jak je uvedeno na přihlášce ke stravování. Režijní náklady na jeden
oběd pro dítě jsou stanoveny na 41 Kč. Doplatek bude účtován za uplynulý měsíc spolu se zálohou
stravného na měsíc následující – z účtů k 20. dni v měsíci. V případě onemocnění žáka je zákonný
zástupce povinen žáka odhlásit ze stravování.
2.8. Dietní stravování
Dietní stravování školní jídelna neposkytuje. Strávníkům, jejichž zdravotní stav vyžaduje podle
potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotnických služeb v oboru praktického lékařství pro děti a
dorost stravovat se s omezením podle dietního režimu bude umožněno individuální stravování na
základě uzavřené dohody.
2.9. Stravování v průběhu nařízené karantény
Nárok na dotovaný oběd po dobu nařízené karantény mají žáci v ZŠ, a to při naplnění podmínek §
184 a školského zákona.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (strávníků) a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
• žáci jsou prokazatelně poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví
• po celou dobu výdeje stravy je zajišťován dohled pedagogickým pracovníkem
• pedagogický pracovník při výkonu dohledu dbá o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4. Podmínky zacházení s majetkem
• žáci (strávníci) jsou povinny šetřit a udržovat vybavení školní jídelny stravy v pořádku.
• personál zodpovídá za nezávadný stav majetku školní jídelny, v případě zjištění závady žákem či
pedagogickým pracovníkem zajistí potřebnou nápravu

5. Kontakt
• vedoucí školní jídelny: Domiterová Zuzana , tel. 596746277