Školské poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště je v letošním roce 2023/24 tvořeno čtyřmi členy, kteří se společně podílejí na plnění hlavních cílů:

Sociální pedagog – Bc. Zuzana Čani

 • věnuje se žákům s výchovnými obtížemi a se sociálním a kulturním znevýhodněním, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami
 • provádí přímou práci s třídními kolektivy
 • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii
 • poskytuje doučování pro žáky 1. stupně
 • konzultace směrem k vztahovým problémům ve třídách a k žákům vykazujícím dlouhodobě problémové chování (kázeňské prohřešky, neplnění školních povinností)
 • podpora při obtížné komunikaci s některými zákonnými zástupci (výchovné problémy, osobní obtíže žáka)
 • nabízí řešení konfliktních situací a poradenské činnosti, zabývání se rodinnou situací žáka (nastavení domácí přípravy do školy, začlenění dítěte do třídního kolektivu, rodinné a existenční problémy a poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty.

Konzultace:  Úterý   13,00 – 14,00

Kontakt: zuzana.cani@zschrjukinova.cz

 

Terénní pracovník – Jiří Picmaus

 • pomoc při řešení rodinných problémů
 • pomoc při hledání volnočasových aktivit
 • podpora při obtížné komunikaci s některými zákonnými zástupci (výchovné problémy, osobní obtíže žáka)

Konzultace:  Úterý   13,00 – 14,00

Kontakt: jiri.picmaus@zschrjukinova.cz

 

Výchovný poradce – Bc. Radek Kuděla

 • Systematické a dlouhodobé sledování a hodnocení dětí
 • Návrhy na řešení problému
  a) Konzultace s třídními učiteli, ředitelem, pedagogickým sborem
 • Spolupráce
 • S rodiči (konzultace), doporučení vyšetření v PPP či SPC, práce podle pokynů PPP, výběr vhodného povolání, vedení rodičů k zodpovědnosti za výchovu dítěte, návrhy na vyšetření, průběžné kontroly, konzultace s psychology a pedagogy
 • seznamování s problémy a jejich řešení – školní zralost, logopedie, vývojové poruchy, pomoc při vyplňování žádosti o vyšetření PPP, pomoc při sestavování IVP, konzultace vzdělávacích postupů a metod dle IVP, prevence záškoláctví, spolupráce se školními asistenty řešení záškoláctví v spolupráci s třídním učitelem a ředitelem, přechod žáků 5. ročníku na II. stupeň ZŠ
 • Vytváření informačních systémů pro učitele, žáky a rodiče
 • Protidrogová prevence

  Konzultace:  Úterý   14,00 – 15,00


  Kontakt: radek.kudela@zschrjukinova.cz

 

Metodik prevence – Mgr., Ing. Karolina Joannidu

 • zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
 • Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů.
 • Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost.
 • Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy.
 • Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům a snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj žáků.
 • Cílem je vést žáky ke správnému sebehodnocení, zdravému sebevědomí, stanovení si reálných cílů, k poznávání sebe sama, k dovednostem řešit problémy a konflikty.

Konzultace:  Úterý   13,00 – 14,00

Kontakt: karolina.joannidu@zschrjukinova.cz