Celoroční plán akcí

Celoroční plán činností ve školní družině 2021/2022

Úvod:

Zájmová činnost dětí je jedním z nejdůležitějších prostředků výchovy a tvoří hlavní obsahovou náplň výchovy mimo vyučování. Má velký význam pro individuální a společenský rozvoj dítěte a silně ovlivňuje všechny stránky jeho osobnosti.

V letošním školním roce pokračujeme v práci podle školního vzdělávacího programu ŠVP pro školní družinu, navazuje na cíle ŠVP ZŠ a vychází z obecných cílů vzdělávací soustavy §2, odst.2. Program je inspirován kapitolou rámcového vzdělávacího programu pro 1. stupeň Člověk a jeho svět.

 

Provoz ŠD je zajištěn takto:

Ranní družina:              6.00 – 8.00 hod.

I.oddělení                  11.30 – 16.30 hod.

II.oddělení:                11.30 – 16.30 hod.

III.oddělení:               14.00 – 16.30 hod.

IV.oddělení:              13.00 – 16.00 hod.

 

 

Pracovní úvazky (přímá pedagogická činnost) vychovatelek:

Iveta Košinová – vedoucí vych.       100 hodin měsíčně / 25 hodin týdně

Iveta Vichrová                                 120 hodin měsíčně / 30 hodin týdně

Markéta Bezušková                         54 hodin měsíčně / 13,5 hodin týdně

12,35 – 14,00 hod. přítomnost asistentů

Lucie Gärtnerová, DiS.                     54 hodin měsíčně / 13,5 hodin týdně

11,40 – 13,00 hod. Přítomnost asistentů

 

 

 

Rámcový denní režim ŠD:

 • ŠD začíná ranním provozem od 6.00 – 7.40 v I. oddělení, v 7.20 hod. se z bezpečnostních důvodů škola zamyká
 • V 7.40 odchází děti do svých šaten a tříd
 • 40 – 8.00 dozor vychovatelek – měření teploty a dezinfikování rukou dětí na budově „C“
 • 40 – 13.30 příprava na oběd, zvýšená hygiena, oběd, stolování, odpočinková a relaxační činnost
 • 30 – 15.00 zájmová činnost, pobyt venku
 • 00 – 16.30 příprava na vyučování, zájmová a relaxační činnost

 

       Celoroční plán činností ŠD:

 

ZÁŘÍ:

 • V úvodu měsíce září seznamujeme žáky s prostory školy, s Vnitřním řádem ŠD, V prvním měsíci školního roku mluvíme s dětmi na téma bezpečnost a ochrana zdraví a na téma osobní hygiena. Celoročně se zaměříme na prevenci výskytu žloutenky a virových onemocnění a patologické jevy
 • Zaměřujeme se hlavně na bezpečnou prevenci při hrách, ať už doma nebo ve škole, na dodržování pravidel silničního provozu, chůze ve dvojicích, přecházení vozovky, jízdě na kole, kolečkových bruslích, skateboardu, bezpečnost při hrách na hřišti, neshlukovat se, nepoužívat láhev společně s kamarádem
 • Přiveďme děti zpátky ke čtení – denní četba v odpoledním klidu
 • Upozorňujeme na nebezpečí při přeceňování svých sil
 • Využíváme školní hřiště k míčovým a kolektivním soutěžím
 • Ve třídě se zaměříme na chování dětí v kolektivu – chováme se k sobě ohleduplně, mluvíme slušně a hezky, vytváříme kamarádské vztahy, společné soužití mezi dětmi, děti navozují přátelské vztahy za pomoci společných her, seznamujeme děti s pojmem šikana
 • Podzimní tvorba draka
 • Skládání a tvoření z dřívek

Rozvoj jemné motoriky ( konstruktivní stavebnice, vyšívání na papíru, pletení náramků z bavlnek)

Pochválení dětí a aktivitu

 

ŘÍJEN:

 • Rozvoj sportovních dovedností s pobytem na školním hřišti
 • Povídání si s dětmi o rodině, kamarádech, co je rodina, jak se jmenují rodiče, sourozenci, kolik mají let, kde a jak bydlí
 • Vztahy se spolužáky, sourozenci, kamarády, představa správného přítele – kreslení vodovými barvami nejlepšího kamaráda
 • Poznávání přírodnin, sběr přírodního materiálu na výtvarnou a pracovní činnost, poznáváme houby
 • Práce s přírodním materiálem (žaludy, mech, kaštany, jeřabiny, bukvice)
 • Skřítci „Podzimníčci“ – koláže z přírodních materiálů
 • vyšívání na papír
 • Opakování pravidel slušného chování a bezpečnosti při přecházení z jedné budovy do druhé
 • Hra na tělo – vytleskávání rytmu
 • Otisky listů
 • Výroba muchomůrek
 • Skupinová práce – ježek (bodliny ze tvarů dlaně)
 • Pochválení dětí za aktivitu

 

 

LISTOPAD:

 • V osobní hygieně prohlubujeme základní návyky – umývání rukou, osobní čistota, čistota oblečení, přezouvání, udržování pořádku ve svém okolí i doma
 • Uvědomění si svých práv, ale i povinností, respektovat dohodnutá pravidla v ŠD
 • Využíváme internet k získávání znalostí o přírodě, rozvíjíme vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou a neživou, cítit k ní zodpovědnost a úmyslně ji nepoškozovat
 • Kreslení fantastických zvířat – rozvoj fantazie
 • Zpíváme písničky o zvířatech
 • Čtení zajímavých ukázek o přírodě a fauně, jak vznikl život, díváme se na filmy s touto tématikou
 • Otisky bambulek v barvě – podzimní strom
 • Výroba strašidelných domečků k Halloweenu
 • Pochvala dětí za aktivitu

 

PROSINEC:

 • Vedeme děti k pobytu na čerstvém vzduchu
 • Výzdoba třídy a chodby k Vánocům
 • Dramatizace jednoduchých pohádek (Budka, O kůzlatech, Perníková chaloupka …..)
 • Žáci si osvojují a upevňují návyky týkající se hygieny, ochrany zdraví, předcházení úrazům a poskytování první pomoci – seznámení s číslem ISZ 112)
 • Provozujeme hry ve sněhu, hry se sněhem
 • Nejoriginálnější čert – libovolný materiál
 • Tvoříme dárkové taštičky
 • Vyšíváme na papír, zažehlujeme korálky, tvoříme z chlupatých drátků, Quilling
 • Vánoční výroba svícnů (různý materiál)
 • Vánoční svátky u nás doma – zvyky a tradice
 • Pochválení dětí za aktivitu

ochutnávka cukroví, zábavné odpoledne se zpěvem koled  

 

LEDEN:

 • Pečujeme o zvířata, vztah ke zvířatům, chov zvířátek doma (andulka, papoušci, pejsci…), na statku
 • malování nejoblíbenějšího zvířete
 • Plyšákový den (celodenní péče o svého plyšáka)
 • Učíme se poznávat lidské tělo, jeho hlavní funkce, co je zdraví, co jsou škodliviny, zdravé zuby, péče o chrup
 • Využití pěkného počasí k zimním radovánkám – koulování, sněhové hrátky, soutěž o nejhezčího sněhuláka
 • Písničky o zimě, rytmické nástroje
 • Rozhovory s dětmi o škole, co je úspěch – obavy z vysvědčení
 • Hry s barvami – míchání, stříkání, foukání, otisky
 • Sněhuláci – různé výtvarné a pracovní techniky (otisky, krupice, kolečka….)
 • Hry cvičící paměť, pozornost – puzzle, piškvorky
 • Pochvala dětí za aktivitu

 

 

ÚNOR:

 • Besedy o chování, šikaně, drogách, nebezpečí v dopisování přes internet.
 • Etiketa pro děti – znát pravidla slušného chování při stolování, chování k ostatním lidem
 • Pobyt venku, radovánky na sněhu
 • Zpěv lidových písniček
 • Výroba dárků k Valentýnovi
 • Pískování
 • Zapouštění barev do mokrého podkladu
 • Modelujeme ze samotvrdnoucí hmoty  – rozvoj grafomotoriky
 • Tvoříme z ruliček

BŘEZEN:

 • Vyprávění o přírodě, přicházení jara, sledování přírodovědných filmů na DVD
 • Výroba přáníček k MDŽ (libovolná technika) – tulipán s cibulkou (8.3.)
 • Využíváme různé výtvarné techniky – zapouštění barev, křídy, koláže
 • Origami, Quilling – práce s papírem, papírové koláže, procvičování představivosti a jemné motoriky
 • Výroba dárků pro budoucí prvňáčky
 • Pobyt venku za příznivého počasí – kolektivní hry, míčové hry, kreslení křídami na chodník
 • Pochválení dětí za aktivitu

 

DUBEN:

 • Dopravní problematika – opakování dopravních značek, co která znamená, vybavení jízdního kola, bezpečnost při jízdě, chování chodců, přecházení vozovky
 • Příprava na svátky jara – Velikonoce, výzdoba třídy a chodby (18.4.)
 • Vyrábíme k Velikonocům (např. zajíček, vajíčka, kraslice, omalovánky, vystřihovánky)
 • Den Země – co do lesa nepatří – rozhovory s dětmi, nutnost třídění odpadu (co kam patří)
 • Výroba větrníků
 • Pobyt na čerstvém vzduchu, využití školního hřiště ke společným hrám.
 • První pomoc, prevence úrazů – opakování formou otázek a odpovědí
 • Tvoříme dárečky pro maminky ke Dni matek
 • Pochválení dětí za aktivitu

 

KVĚTEN:

 • Den matek – dárečky pro ně (8.5.)
 • Míčové hry na školním hřišti – posilování vzájemných vztahů
 • Říkadla, jazykolamy
 • Povídání si o květnu jako o měsíci lásky – k rodičům, sourozencům, prarodičům, kamarádům – každý potřebuje lásku brát i dávat
 • Co udělat s nalezeným zvířátkem ve volné přírodě, na koho se obrátit
 • Otisky ruliček do tvaru tulipánů
 • Koláž z koleček různých velikostí – papoušek
 • Sluníčko z proužků papíru
 • Pochválení dětí za aktivitu

 

ČERVEN:

 • Děti mají svátek – sportovně-zábavné odpoledne ke Dni dětí
 • Malé muzicírování – hra na rytmické nástroje, zpěv písniček
 • Výroba papírových strašidýlek
 • Výroba foukaček s použitím brčka
 • Indiánská čelenka – ozdobení peřím
 • Proplétání tácku vlnou, výroba bambulek
 • Společné hry na školním hřišti, využití míčů, švihadel, chůd, skákací gumy, stavby z písku
 • Vyhodnocení celoroční práce v ŠD a aktivit dětí, odměny
 • Příprava na prázdniny – úklid her a hraček, povídání o plánech na prázdniny

 

 

v Ostravě 1.9.2021                                                                          vypracovala: Iveta Košinová