Celoroční plán akcí

Celoroční plán činností ve školní družině 2020/2021

Úvod:

Zájmová činnost dětí je jedním z nejdůležitějších prostředků výchovy a tvoří hlavní obsahovou náplň výchovy mimo vyučování. Má velký význam pro individuální a společenský rozvoj dítěte a silně ovlivňuje všechny stránky jeho osobnosti.

V letošním školním roce pokračujeme v práci podle školního vzdělávacího programu ŠVP pro školní družinu, navazuje na cíle ŠVP ZŠ a vychází z obecných cílů vzdělávací soustavy §2, odst.2. Program je inspirován kapitolou rámcového vzdělávacího programu pro 1. stupeň Člověk a jeho svět.

 

Provoz ŠD je zajištěn takto:

Ranní družina:              6.00 – 8.00 hod.

I.oddělení:                 11.30 – 16.30 hod.

II.oddělení:                11.30 – 15.30 hod.  út:  12.30 – 16.30 hod.

 

Pracovní úvazky (přímá pedagogická činnost) vychovatelek:

Iveta Vichrová                                    120 hodin měsíčně / 30 hodin týdně

Iveta Košinová – vedoucí vych.          100 hodin měsíčně / 25 hodin týdně

 

Rámcový denní režim ŠD:

 • ŠD začíná ranním provozem od 6.00 – 7.40 v I. oddělení, v 7.15 hod. se z bezpečnostních důvodů škola zamyká
 • V 7.40 odchází děti do svých šaten a tříd
 • 40 – 8.00 dozor vychovatelek – šatna budovy B
 • 40 – 13.30 příprava na oběd, hygiena, oběd, stolování, odpočinková a relaxační činnost
 • 30 – 15.00 zájmová činnost, pobyt venku

15.00 – 16.30 příprava na vyučování, zájmová a relaxační činnost

 

 

Celoroční plán činností ŠD:

ZÁŘÍ:

 • V úvodu měsíce září seznamujeme žáky s prostory školy, s Vnitřním řádem ŠD, zákonné zástupce se Směrnicemi o poplatcích ŠD a rovněž s Vnitřním řádem ŠD.
 • V prvním měsíci školního roku mluvíme s dětmi na téma bezpečnost a ochrana zdraví a na téma osobní hygiena. Celoročně se zaměříme na prevenci výskytu žloutenky a virových onemocnění.
 • Zaměřujeme se hlavně na bezpečnou prevenci při hrách, ať už doma nebo ve škole, na dodržování pravidel silničního provozu, chůze ve dvojicích, přecházení vozovky, jízdě na kole, kolečkových bruslích, skateboardu, bezpečnost při hrách na hřišti, neshlukovat se, nepoužívat láhev společně s kamarádem.
 • Přiveďme děti zpátky ke čtení – denní četba v odpoledním klidu.
 • Upozorňujeme na nebezpečí při přeceňování svých sil.
 • Využíváme školní hřiště k míčovým a kolektivním soutěžím.
 • Ve třídě se zaměříme na chování dětí v kolektivu – chováme se k sobě ohleduplně, mluvíme slušně a hezky, vytváříme kamarádské vztahy, společné soužití mezi dětmi, děti navozují přátelské vztahy za pomoci společných her, seznamujeme děti s pojmem šikana.
 • Podzimní tvorba draka
 • Skládání a tvoření z dřívek
 • Projektový den v ŠD (Šablony II.) 8.9. Činčily a králíci
 • Projektový den mimo ŠD (Šablony II.) 16.9. Kozí farma Havířov
 • Projektový den mimo ŠD (Šablony II.) 22.9. Zemské muzeum Opava

 

ŘÍJEN:

 • Rozvoj sportovních dovedností s pobytem na školním hřišti.
 • Povídání si s dětmi o rodině, kamarádech, co je rodina, jak se jmenují rodiče, sourozenci, kolik mají let, kde a jak bydlí.
 • Vztahy se spolužáky, sourozenci, kamarády, představa správného přítele.
 • Poznávání přírodnin, sběr přírodního materiálu na výtvarnou a pracovní činnost, poznávání hub
 • Práce s přírodním materiálem (žaludy, mech, kaštany, jeřabiny, bukvice)
 • Skřítci „Podzimníčci“ – koláže z přírodních materiálů
 • vyšívání na papír
 • Opakování pravidel slušného chování a bezpečnosti při přecházení z budovy B do budovy C, bezpečná cesta do školy.

 

 

LISTOPAD:

 • V osobní hygieně prohlubujeme základní návyky – umývání rukou, osobní čistota, čistota oblečení, přezouvání, udržování pořádku ve svém okolí i doma.
 • Uvědomění si svých práv, ale i povinností, respektovat dohodnutá pravidla v ŠD.
 • Využíváme knihy o přírodě, časopisy, encyklopedie. Rozvíjíme vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou a neživou, cítit k ní zodpovědnost a úmyslně ji nepoškozovat.
 • Fantastická zvířata (obrázky zvířat, dokreslování)
 • Učíme se básničky, písničky o zvířatech, čteme si zajímavé ukázky z knih o přírodě a fauně, jak vznikl život, díváme se na filmy s touto tématikou
 • Využíváme počítačovou učebnu.
 • Vyrábíme na vánoční jarmark.
 • Ozdravný pobyt 7. – 20.11.

 

PROSINEC:

 • Vedeme děti k pobytu na čerstvém vzduchu
 • vánoční jarmark
 • Žáci si osvojují a upevňují návyky týkající se hygieny, ochrany zdraví, předcházení úrazům a poskytování první pomoci.
 • Provozujeme hry ve sněhu, hry se sněhem.
 • Nejoriginálnější čert – libovolný materiál
 • Tvoříme nepečené cukroví
 • Vyšíváme na papír, zažehlujeme korálky, tvoříme z chlupatých drátků, Quilling
 • Vánoční výroba svícnů
 • Vánoční svátky u nás doma – zvyky a tradice, ochutnávka cukroví, zábavné odpoledne se zpěvem koled v doprovodu kytary.

 

LEDEN:

 • Pečujeme o zvířata, vztah ke zvířatům, chov zvířátek doma (andulka, papoušci, pejsci…), na statku, malování nejoblíbenějšího zvířete
 • Učíme se poznávat lidské tělo, jeho hlavní funkce, co je zdraví, co jsou škodliviny, zdravé zuby, péče o chrup
 • Využití pěkného počasí k zimním radovánkám – koulování, sněhové hrátky, soutěž o nejhezčího sněhuláka
 • Zpěv při kytaře, písničky o zimě, hudební hry, rytmické nástroje
 • Rozhovory s dětmi o škole, co je úspěch – obavy z vysvědčení
 • Hry s barvami – míchání, stříkání, foukání, otisky
 • Hry cvičící paměť, pozornost – puzzle, piškvorky
 • Příprava na školní karneval, výroba masek a škrabošek
 • Otisky na hrníčky – použití laků

 

 

 

ÚNOR:

 • Besedy o chování, šikaně, drogách, nebezpečí v dopisování přes internet.
 • Etiketa pro děti – znát pravidla slušného chování při stolování, chování k ostatním lidem
 • Pobyt venku, radovánky na sněhu
 • Zpěv lidových písniček
 • Výroba dárků k Valentýnovi
 • Pískování
 • Modelujeme z plastelíny – rozvoj grafomotoriky
 • Balóny ze starých žárovek
 • Tvoříme z ruliček
 • Karneval v tělocvičně

 

BŘEZEN:

 • Vyprávění o přírodě, přicházení jara, sledování přírodovědných filmů na DVD
 • Využíváme různé výtvarné techniky – zapouštění barev, křídy, koláže
 • Origami, Quilling – práce s papírem, procvičování představivosti a jemné motoriky
 • Příprava na svátky jara – výzdoba chodby a třídy (13.4.)
 • Výroba dárků pro budoucí prvňáčky

 

DUBEN:

 • Dopravní problematika – opakování dopravních značek, co která znamená, vybavení jízdního kola, bezpečnost při jízdě, chování chodců, přecházení vozovky
 • Den Země, sběr starého papíru, sběr PET víček, co do lesa nepatří – rozhovory s dětmi, pásmo básniček ke Dni Země na vystoupení
 • Pobyt na čerstvém vzduchu, výroba větrníků
 • Velikonoční dílničky
 • Využití školního hřiště ke společným hrám.
 • První pomoc, prevence úrazů
 • Tvoříme dárečky pro maminky

 

KVĚTEN:

 • Den matek – dárečky pro ně
 • Míčové hry na školním hřišti – posilování vzájemných vztahů
 • říkadla, jazykolamy
 • Povídání si o květnu jako o měsíci lásky – k rodičům, sourozencům, prarodičům, kamarádům – každý potřebuje lásku brát i dávat

 

ČERVEN:

 • Děti mají svátek – sportovně-zábavné odpoledne ke Dni dětí
 • Malé muzicírování – hra na rytmické nástroje, zpěv písniček, které jsme se naučili za celý rok
 • Společné hry na školním hřišti, využití míčů, švihadel, chůd, skákací gumy, stavby z písku
 • Vyhodnocení celoroční práce v ŠD a aktivit dětí, odměny
 • Příprava na prázdniny – úklid her a hraček, povídání o plánech na prázdniny

 

v Ostravě 1.9.2020                                                                                         vypracovala: Iveta Košinová