Celoroční plán akcí

Celoroční plán činností ve školní družině 2022/2023

Úvod:

Zájmová činnost dětí je jedním z nejdůležitějších prostředků výchovy a tvoří hlavní obsahovou náplň výchovy mimo vyučování. Má velký význam pro individuální a společenský rozvoj dítěte a silně ovlivňuje všechny stránky jeho osobnosti.

V letošním školním roce pokračujeme v práci podle školního vzdělávacího programu ŠVP pro školní družinu, navazuje na cíle ŠVP ZŠ a vychází z obecných cílů vzdělávací soustavy §2, odst.2. Program je inspirován kapitolou rámcového vzdělávacího programu pro 1. stupeň Škola jazykům otevřená 3.

 

Provoz ŠD je zajištěn takto:

Ranní družina:                    6:00 – 7:40 hod.

I.oddělení.                           6:00 – 7.40 hod.                                11:40 – 16:30 hod.  budova C

II.oddělení:                          6:00 – 7:40 hod.                                11:40 – 16:30 hod.  budova D

III.oddělení:                        11:40 – 15:20 hod.   budova B

IV.oddělení:                        12:35 – 15:05 hod.   budova B

 

 

Vychovatelky ŠD:

Lucie Gärtnerová, DiS. (I. odd.)      tel. 724 863 083

Iveta Vichrová  (II. odd.)                  tel. 731 567 784

Iveta Košinová – vedoucí vych. (III. odd.)

Markéta Bezušková, as. ped., M. Kalembová  (IV. odd.)

 

 

Rámcový denní režim ŠD:

 • ŠD začíná ranním provozem od 6:00 – 7:40 v I. (budova C) a ve II. oddělení (budova D). V 7:20 hod. se z bezpečnostních důvodů škola zamyká
 • V 7 :.40 odchází děti do svých šaten a tříd
 • 7:40 – 8:00 dozor vychovatelek
 • 11:40 – 13:30 příprava na oběd, zvýšená hygiena, oběd, stolování, odpočinková a relaxační činnost
 • 13:30 – 15:00 zájmová činnost, pobyt venku
 • 15:.00 – 16:30 příprava na vyučování, zájmová a relaxační činnost

 

Celoroční plán činností ŠD:

ZÁŘÍ:

 • V úvodu měsíce září seznamujeme žáky s prostory školy, s Vnitřním řádem ŠD, V prvním měsíci školního roku mluvíme s dětmi na téma bezpečnost a ochrana zdraví a na téma osobní hygiena. Celoročně se zaměříme na prevenci výskytu žloutenky a virových onemocnění a patologické jevy
 • Zážitky z prázdnin (krab, chobotnice, želva)
 • Zaměřujeme se hlavně na bezpečnou prevenci při hrách, ať už doma nebo ve škole, na dodržování pravidel silničního provozu, chůze ve dvojicích, přecházení vozovky, jízdě na kole, kolečkových bruslích, skateboardu, bezpečnost při hrách na hřišti, neshlukovat se, nepoužívat láhev společně s kamarádem
 • Přiveďme děti zpátky ke čtení – denní četba v odpoledním klidu
 • Upozorňujeme na nebezpečí při přeceňování svých sil
 • Využíváme školní hřiště k míčovým a kolektivním soutěžím
 • Ve třídě se zaměříme na chování dětí v kolektivu – chováme se k sobě ohleduplně, mluvíme slušně a hezky, vytváříme kamarádské vztahy, společné soužití mezi dětmi, děti navozují přátelské vztahy za pomoci společných her, seznamujeme děti s pojmem šikana
 • Práce s bublinkovou fólií
 • Česání ovoce – různé výtvarné nebo pracovní techniky
 • Podzimní tvorba draka
 • Skládání a tvoření z dřívek
 • Rozvoj jemné motoriky (konstruktivní stavebnice, vyšívání na papír, pletení náramků z bavlnek)
 • Pochválení dětí za aktivitu

ŘÍJEN:

 • Rozvoj sportovních dovedností s pobytem na školním hřišti
 • Povídání si s dětmi o rodině, kamarádech, co je rodina, jak se jmenují rodiče, sourozenci, kolik mají let, kde a jak bydlí
 • Vztahy se spolužáky, sourozenci, kamarády, představa správného přítele – kreslení vodovými barvami nejlepšího kamaráda
 • Poznávání přírodnin, sběr přírodního materiálu na výtvarnou a pracovní činnost, poznáváme houby
 • Práce s přírodním materiálem (žaludy, mech, kaštany, jeřabiny, bukvice)
 • Skřítci „Podzimníčci“ – koláže z přírodních materiálů
 • vyšívání na papír
 • Opakování pravidel slušného chování a bezpečnosti při přecházení z jedné budovy do druhé
 • Hra na tělo – vytleskávání rytmu
 • Otisky listů
 • Výroba různých hub z papíru
 • Skupinová práce – ježek
 • Bingo s přírodninami na hřišti – CELODRUŽINOVÁ SOUTĚŽ – odměny
 • Pochválení dětí za aktivitu

 

 

LISTOPAD:

 • V osobní hygieně prohlubujeme základní návyky – umývání rukou, osobní čistota, čistota oblečení, přezouvání, udržování pořádku ve svém okolí i doma
 • Uvědomění si svých práv, ale i povinností, respektovat dohodnutá pravidla v ŠD
 • Využíváme internet k získávání znalostí o přírodě, rozvíjíme vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou a neživou, cítit k ní zodpovědnost a úmyslně ji nepoškozovat
 • Kreslení fantastických zvířat – rozvoj fantazie
 • Zpíváme písničky o zvířatech
 • Čtení zajímavých ukázek o přírodě a fauně, jak vznikl život, díváme se na filmy s touto tématikou
 • Otisky v barvách podzimu – listy, ježek
 • Výroba strašidel k Halloweenu
 • Pochvala dětí za aktivitu

 

PROSINEC:

 • Vedeme děti k pobytu na čerstvém vzduchu za příznivého počasí
 • Výzdoba třídy k Vánocům
 • Napodobování tance z videí s taneční předlohou
 • Žáci si osvojují a upevňují návyky týkající se hygieny, ochrany zdraví, předcházení úrazům a poskytování první pomoci – seznámení s číslem ISZ 112)
 • Provozujeme hry ve sněhu, hry se sněhem
 • Nejoriginálnější čert – libovolná technika – soutěž mezi odděleními
 • Tvoříme dárkové taštičky
 • Vyšíváme na papír, zažehlujeme korálky, tvoříme z chlupatých drátků, Quilling, práce s vlnou
 • Vánoční svátky u nás doma – zvyky a tradice
 • Pochválení dětí za aktivitu
 • zábavné odpoledne se zpěvem koled

LEDEN:

 • Pečujeme o zvířata, vztah ke zvířatům, chov zvířátek doma (andulka, papoušci, pejsci…), na statku
 • svátek Tří králů
 • malování nejoblíbenějšího zvířete
 • Učíme se poznávat lidské tělo, jeho hlavní funkce, co je zdraví, co jsou škodliviny, zdravé zuby, péče o chrup
 • Využití pěkného počasí k zimním radovánkám – koulování, sněhové hrátky, soutěž o nejhezčího sněhuláka – CELODRUŽINOVÁ SOUTĚŽ
 • Písničky o zimě, rytmické nástroje
 • Rozhovory s dětmi o škole, co je úspěch – obavy z vysvědčení, využití knihy „Hluboké rozhovory s dětmi“
 • Hry s barvami – míchání, stříkání, foukání, otisky
 • Sněhuláci – různé výtvarné a pracovní techniky (otisky, krupice, kolečka….)
 • Hry cvičící paměť, pozornost – puzzle, piškvorky, bingo, hádanky, kvízy
 • Pochvala dětí za aktivitu

 

ÚNOR:

 • Besedy o chování, šikaně, kyberšikaně, drogách, nebezpečí v dopisování přes internet.
 • Etiketa pro děti – znát pravidla slušného chování při stolování, chování k ostatním lidem
 • Pobyt venku, radovánky na sněhu
 • Zpěv lidových písniček
 • Výroba dárků k Valentýnovi
 • Zapouštění barev do mokrého podkladu
 • Modelujeme ze samotvrdnoucí hmoty  – rozvoj grafomotoriky
 • Tvoříme z ruliček

 

BŘEZEN:

 • Vyprávění o přírodě, přicházení jara, sledování přírodovědných filmů na DVD
 • Výroba přáníček k MDŽ (libovolná technika)
 • Využíváme různé výtvarné techniky – zapouštění barev, křídy, koláže
 • Origami, Quilling – práce s papírem, papírové koláže, procvičování představivosti a jemné motoriky
 • Výroba dárků pro budoucí prvňáčky
 • Pochválení dětí za aktivitu

 

DUBEN:

 • Dopravní problematika – opakování dopravních značek, co která znamená, vybavení jízdního kola, bezpečnost při jízdě, chování chodců, přecházení vozovky
 • Příprava na svátky jara – Velikonoce, výzdoba třídy a chodby (10.4.)
 • Vyrábíme k Velikonocům (např. zajíček, vajíčka, kraslice, omalovánky, vystřihovánky)
 • Den Země – co do lesa nepatří – rozhovory s dětmi, nutnost třídění odpadu (co kam patří)
 • Pobyt venku za příznivého počasí – kolektivní hry, míčové hry, kreslení křídami na chodník
 • malování sklíček (Talentmanagent)
 • Výroba větrníků
 • Pobyt na čerstvém vzduchu, využití školního hřiště ke společným hrám.
 • První pomoc, prevence úrazů – opakování formou otázek a odpovědí
 • Tvoříme dárečky pro maminky ke Dni matek
 • Pochválení dětí za aktivitu

 

KVĚTEN:

 • Den matek – dárečky pro ně (14.5.)
 • Míčové hry na školním hřišti – posilování vzájemných vztahů
 • Říkadla, jazykolamy
 • Povídání si o květnu jako o měsíci lásky – k rodičům, sourozencům, prarodičům, kamarádům – každý potřebuje lásku brát i dávat
 • Co udělat s nalezeným zvířátkem ve volné přírodě, na koho se obrátit
 • Otisky ruliček
 • Koláž z koleček různých velikostí – zvíře
 • Slunce na jaře
 • Pochválení dětí za aktivitu

 

 

 

ČERVEN:

 • Děti mají svátek – sportovně-zábavné odpoledne ke Dni dětí – CELODRUŽINOVÁ AKCE
 • Malé muzicírování – hra na rytmické nástroje, zpěv písniček
 • Výroba papírových strašidýlek
 • Letní tvoření – různé techniky
 • Indiánská čelenka – zdobení peřím
 • Práce s vlnou, výroba bambulek
 • Společné hry na školním hřišti, využití míčů, švihadel, chůd, skákací gumy, stavby z písku
 • Vyhodnocení celoroční práce v ŠD a aktivit dětí, odměny
 • Příprava na prázdniny – úklid her a hraček, povídání o plánech na prázdniny

 

 

v Ostravě 1.9.2022                                                                    vypracovala: Iveta Košinová