Celoroční plán akcí

Zájmová činnost dětí je jedním z nejdůležitějších prostředků výchovy a tvoří hlavní obsahovou náplň výchovy mimo vyučování. Má velký význam pro individuální a společenský rozvoj dítěte a silně ovlivňuje všechny stránky jeho osobnosti.

V letošním školním roce pokračujeme v práci podle školního vzdělávacího programu ŠVP pro školní družinu, navazuje na cíle ŠVP ZŠ a vychází z obecných cílů vzdělávací soustavy §2, odst.2. Program je inspirován kapitolou rámcového vzdělávacího programu pro 1. stupeň Člověk a jeho svět.

 

Provoz ŠD je zajištěn takto:

Ranní družina:           6.00 – 8.00 hod.

I.oddělení:                11.30 – 16.30 hod.

II.oddělení:               11.30 – 15.30 hod., út: 12.30 – 16.30 hod.

III.oddělení:              12.30 – 14.30 hod.

 

Pracovní úvazky (přímá pedagogická činnost) vychovatelek:

Iveta Vichrová                                   120 hodin měsíčně / 30 hodin týdně

Iveta Košinová – vedoucí vych.           100 hodin měsíčně / 25 hodin týdně

Mgr. Michaela Malcharčíková                 40 hodin měsíčně / 10 hodin týdně

 

Rámcový denní režim ŠD:

1)      ŠD začíná ranním provozem od 6.00 – 7.40 v I. oddělení, v 7.15 hod. se z bezpečnostních důvodů škola zamyká
2)      V 7.40 odchází děti do svých šaten a tříd
3)      7.40 – 8.00 dozor vychovatelek v přízemí budovy C
4)      11.40 – 13.30 příprava na oběd, hygiena, oběd, stolování, odpočinková a relaxační činnost
5)      13.30 – 15.00 zájmová činnost, pobyt venku
15.00 – 16.30 příprava na vyučování, zájmová a relaxační činnost

Celoroční plán činností ŠD:

ZÁŘÍ:

 • V úvodu měsíce září seznamujeme žáky s prostory školy, s Vnitřním řádem ŠD, zákonné zástupce se Směrnicemi o poplatcích ŠD a rovněž s Vnitřním řádem ŠD.
 • V prvním měsíci školního roku mluvíme s dětmi na téma bezpečnost a ochrana zdraví a na téma osobní hygiena. Celoročně se zaměříme na prevenci výskytu žloutenky.
 • Zaměřujeme se hlavně na bezpečnou prevenci při hrách, ať už doma nebo ve škole, na dodržování pravidel silničního provozu, chůze ve dvojicích, přecházení vozovky, jízdě na kole, kolečkových bruslích, skateboardu, bezpečnost při hrách na hřišti.
 • Přiveďme děti zpátky ke čtení – denní četba v odpoledním klidu.
 • Upozorňujeme na nebezpečí při přeceňování svých sil.
 • Využíváme školní hřiště k míčovým a kolektivním soutěžím.
 • Ve třídě se zaměříme na chování dětí v kolektivu – chováme se k sobě ohleduplně, mluvíme slušně a hezky, vytváříme kamarádské vztahy, společné soužití mezi dětmi, děti navozují přátelské vztahy za pomoci společných her, seznamujeme děti s pojmem šikana.
 • PROJEKTOVÝ DEN: skládání a tvoření z dřívek

ŘÍJEN:

 • Rozvoj sportovních dovedností s pobytem na školním hřišti.
 • Povídání si s dětmi o rodině, kamarádech, co je rodina, jak se jmenují rodiče, sourozenci, kolik mají let, kde a jak bydlí.
 • PROJEKTOVÝ DEN: Družinová Superstar
 • Vztahy se spolužáky, sourozenci, kamarády, představa správného přítele.
 • Poznávání přírodnin, sběr přírodního materiálu na výtvarnou a pracovní činnost, poznávání hub, vycházky do okolí školy
 • PROJEKTOVÝ DEN: Skřítci “Podzimníčci” – koláže z přírodních materiálů
 • Opakování pravidel slušného chování a bezpečnosti při přecházení z budovy B do budovy C, bezpečná cesta do školy.

LISTOPAD:

 • V osobní hygieně prohlubujeme základní návyky – umývání rukou, osobní čistota, čistota oblečení, přezouvání, udržování pořádku ve svém okolí i doma.
 • Uvědomění si svých práv, ale i povinností, respektovat dohodnutá pravidla v ŠD.
 • Využíváme knihy o přírodě, časopisy, encyklopedie. Rozvíjíme vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou a neživou, cítit k ní zodpovědnost a úmyslně ji nepoškozovat.
 • Učíme se básničky, písničky o zvířatech, čteme si zajímavé ukázky z knih o přírodě a fauně, jak vznikl život, díváme se na filmy s touto tématikou
 • Využíváme počítačovou učebnu.
 • NOCOVÁNÍ ve školní družině – 3.,4. 11. 2016 – pro žáky 3. tříd
 • Vyrábíme na vánoční jarmark.

PROSINEC:

 • Vedeme děti k pobytu na čerstvém vzduchu
 • 12.12. – vánoční jarmark spojený s malováním na sklo s panem Fojtů
 • Žáci si osvojují a upevňují návyky týkající se hygieny, ochrany zdraví, předcházení úrazům a poskytování první pomoci.
 • Provozujeme hry ve sněhu, hry se sněhem.
 • PROJEKTOVÝ DEN: Nejoriginálnější čert – libovolný materiál
 • Vyšíváme na papír, zažehlujeme korálky, tvoříme z chlupatých drátků, Quilling
 • Vánoční svátky u nás doma – zvyky a tradice, ochutnávka cukroví, zábavné odpoledne se zpěvem koled v doprovodu kytary.

LEDEN:

 • Pečujeme o zvířata, vztah ke zvířatům, chov zvířátek doma (andulka, papoušci, pejsci), na statku, malování nejoblíbenějšího zvířete
 • Učíme se poznávat lidské tělo, jeho hlavní funkce, co je zdraví, co jsou škodliviny, zdravé zuby, péče o chrup
 • Využití pěkného počasí k zimním radovánkám – koulování a jiným hrám na sněhu, soutěž o nejhezčího sněhuláka
 • Zpěv při kytaře, písničky o zimě, hudební hry
 • Rozhovory s dětmi o škole, co je úspěch – obavy z vysvědčení
 • Hry s barvami – míchání, stříkání, foukání, otisky
 • Hry cvičící paměť, pozornost – puzzle, piškvorky
 • Příprava na školní karneval, výroba masek a škrabošek
 • PROJEKTOVÝ DEN: Odlévání ze sádry, modelovací hmoty

ÚNOR:

 • Besedy o chování, šikaně, drogách, nebezpečí v dopisování přes internet.
 • Etiketa pro děti – znát pravidla slušného chování při stolování, chování k ostatním lidem
 • Pobyt venku, radovánky na sněhu
 • Zpěv lidových písniček
 • Výroba dárků k Valentýnovi
 • PROJEKTOVÝ DEN:   Pískování
 • Malujeme na kameny, modelujeme z plastelíny ? rozvoj grafomotoriky
 • Karneval v tělocvičně

BŘEZEN:

 • Vyprávění o přírodě, přicházení jara, sledování přírodovědných filmů na DVD
 • Využíváme různé výtvarné techniky – zapouštění barev, křídy, koláže
 • Origami, Quilling – práce s papírem, procvičování představivosti a jemné motoriky
 • Příprava na svátky jara – výzdoba chodby a třídy
 • Zpěv s kytarou
 • Výroba dárků pro budoucí prvňáčky

DUBEN:

 • Dopravní problematika – opakování dopravních značek, co která znamená, vybavení jízdního kola, bezpečnost při jízdě, chování chodců, přecházení vozovky
 • PROJEKTOVÝ DEN:   výroba robotů
 • Den Země, úklid před družinou, sběr starého papíru, sběr PET víček, co do lesa nepatří – rozhovory s dětmi, pásmo básniček ke Dni Země na vystoupení
 • Pobyt na čerstvém vzduchu, výroba větrníků
 • Využití školního hřiště ke společným hrám.
 • První pomoc, prevence úrazů
 • Nácvik na besídku ke Dni matek.
 • Tvoříme dárečky pro maminky

KVĚTEN:

 • Den matek – vystoupení dětí k svátku matek, dárečky pro ně
 • Míčové hry na školním hřišti – posilování vzájemných vztahů
 • Zpěv za doprovodu kytary, říkadla, jazykolamy
 • Povídání si o květnu jako o měsíci lásky – k rodičům, sourozencům, prarodičům, kamarádům – každý potřebuje lásku brát i dávat
 • PROJEKTOVÝ DEN: Návštěva dětského hřiště v Bělském lese

ČERVEN:

 • Děti mají svátek – sportovně-zábavné odpoledne ke Dni dětí
 • Malé muzicírování – hra na rytmické nástroje, zpěv písniček, které jsme se naučili za celý rok
 • Společné hry na školním hřišti, využití míčů, švihadel, chůd, skákací gumy, stavby z písku
 • PROJEKTOVÝ DEN: “ŠPEJLOVANÁ”
 • Vyhodnocení celoroční práce v ŠD a aktivit dětí, odměny
 • Příprava na prázdniny – úklid her a hraček, povídání o plánech na prázdniny

 

 

V Ostravě 4.9.2017                         vypracovala: Iveta Košinová / ved. vychovatelka