O škole

Historie naší školy

Z počátků národní školy v Ostravě V. – Stalingradě ve šk.r. 1951/1952
Na konci 40.let minulého století započalo město Ostrava výstavbu nového sídliště při městské čtvrti Ostrava-Zábřeh. První obytné domy se začaly stavět v těsné blízkosti Bělského lesa na polích ležících směrem ke starému Zábřehu nad Odrou. Nové sídliště dostalo název “Vzorové sídliště Ostrava-Zábřeh – Stalingrad”. V r.1950 se nastěhovali první obyvatelé do několika dohotovených bloků tohoto sídliště. Pro děti nových obyvatelů nebylo ale na sídlišti školní budovy. Proto museli tehdejší žáci navštěvovat ve šk.roce 1950/51 národní školu v Ostravě-Zábřehu Družstvě. Další žáci jezdili do školy až do Vítkovic. Jelikož žáků ve škole v Ostravě-Zábřehu Družstvě bylo hodně, muselo být zavedeno vyučování na směny. Z toho důvodu byly žákům pronajaty 3 místnosti v kulturním domě, ale to bylo pouze provizorní řešení. Tyto místnosti byly během letních prázdnin upraveny na třídy. Prvním správcem provizorní školy byl pověřen Andělín Hurt. Vyučování začalo 1.9.1951 s celkovým počtem 105 žáků. Ještě v září bylo založeno SRPŠ a Družina mládeže, kdy prvními vychovatelkami se staly maminky samotných žáků. V průběhu šk.roku se počet žáků neustále zvyšoval a pedagogický sbor se rozrůstal. V květnu 1952 převzala patronát nad školou ocelárna 13 NHKG. K 1.7.1952 ukončila škola působnost v prozatímních místnostech kulturního domu. Během letních prázdnin stavba nové budovy rychle rostla, dokončovaly se instalační práce v předním traktu a vnitřní zařízení ve třídách. Na posledních úpravách se podíleli i rodiče žáků.

Školní rok 1952/1953

Dne 2.9. 1952 byla slavnostně škola předána do opatrování správci školy Andělínu Hurtovi. Do školy nastoupilo celkem 380 žáků, kteří byli rozděleni do tříd: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, a 5.třídy. Na škole působilo
zpočátku 10 učitelů. Nejmenší počet žáků byl v 5.třídě (31 žáků), nejvíce ve 4.A (45 žáků). Důsledkem rychlé výstavby školy se ale brzy objevily technické závady: např. prasklé vodovodní potrubí, ucpané odpadní kanály apod. Větším nedostatkem byl ale fakt, že ke škole chyběla pořádná přístupová cesta. Tak se stávalo, že po deštích byl terén před budovou zcela rozbahněný. Žáků v průběhu šk.roku postupně přibývalo, proto se začalo s výukou na dvě směny (dopolední a odpolední výuka). Od samého počátku vzniku existovala na škole řada kroužků pro děti, především s tělovýchovným zaměřením. Při škole pracovala i pionýrská organizace. Ještě ve šk.roce 1952/53 došlo ke změně ve vedení školy: dlouhodobě nemocného A.Hurta nahradila Jarmila Ginterová. Pedagogickým vedením školy byla pověřena Jarmila Drastichová.
Na podzim 1952 navštívila školu delagace ze Švédska a Norska. Školní rok skončil nakonec s 15 třídami a 5 novými pedagogy.

Školní rok 1953/1954

Mimořádný nárůst dětí byl znát již na počátku tohoto šk.roku, kdy započalo výuku celkem 822 žáků rozdělených do 19 tříd! Opět nastala změna i na postu ředitele školy, paní ředitelku J.Ginterovou nahradil Josef Hrbáč. I v tomto šk.roce se vyskytly problémy technického rázu: vlivem špatného vodovodního potrubí docházelo k častému zatopení, elektrická instalace byla prosáklá vodou, netěsnilo odpadové potrubí, dlaždice chodby se bortily, obkládačky ze stěn odpadávaly, topení ve vyšších patrech netopilo apod. Celkem bylo shledáno 18 závažných závad, z nichž některé byly odstraněny. K těm radostnějším událostem patří za zmínku založení žákovské knihovny s počtem 400 knih nejrozmanitější dětské literatury. TJ Baník vybavila tělocvičnu školy nářadím (hrazda, kruhy, tyče na šplh). Koncem května cvičilo na 40 žáků z pěti tříd na okresní spartakiádě na stadionu VŽKG. Během letních prázdnin se započalo se stavbou levého křídla budovy.

Školní rok 1954/1955

Tento šk.rok se nesl ve znamení výstavby druhého (levého) křídla školní budovy. V dubnu 1955 byl v zadní části zřízen byt pro školníka.

Školní rok 1955/1956

V tomto šk.roce skončila škola své působení jako škola národní a od 1.9.1955 byla organizována jako osmiletá střední škola s 19 třídami a 694 žáky. Učitelský sbor se rozšířil na 22 pedagogů. Pro velký počet žáků a tříd se učilo i ve sborovně a v klubovnách pionýrských organizací. A bylo zavedeno odpolední vyučování. 30.9.1955 byla dokončena přístavba levého traktu, od 10.10. se v této části budovy začalo učit. Celkový náklad levého křídla školní budovy činil 3 miliony korun. V listopadu došlo k uzavření nové patronátní smlouvy s ocelárnou NHKG. V březnu (měsíc knihy) školu poctili svou návštěvou spisovatelé František Kožík a Antonín Langer a besedovali s žáky o nové knize “Vítěz marathonský”. V červnu vykonali první absolventi 8.tříd závěrečné zkoušky, a tak dovršilo své vzdělání na osmileté střední škole celkem 41 žáků.

Školní rok 1957/1958

Na škole bylo 17 tříd I.stupně, 6 tříd II.stupně a 4 třídy III.stupně. Celkem dnes neuvěřitelných 976 žáků!
Muselo dojít nutně k adaptačním pracím, učebny byly rozšířeny o další prostory (celkem 25).

Období let 1958-1963

Od 1.1.1958 byla při základní škole zřízena jedenáctiletá střední škola, později známá jako střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ), která fungovala pod ředitelstvím základní školy až do 31.8.1963. Poté se osamostatnila a od 1.9.1969 se přestěhovala na ulici Volgogradskou. V období let 1958-1963 nebyla psána kronika.

Školní rok 1963/1964

V tomto šk.roce došlo k rozdělení školy na základní devítiletou školu (ZDŠ) a střední všeobecnou vzdělávací školu (SVVŠ). Levé křídlo školní budovy a spojovací chodba patřily ZDŠ, pravé křídlo pak SVVŠ. V září nastoupilo do školy 685 žáků, kteří byli rozděleni do 20 tříd. Ředitelem školy byl zvolen Zdeněk Sekáč. Od počátku listopadu 1963 se započalo s přístavbou nové budovy pro dílny, odbornou učebnu fyziky pro ZDŠ a chemické laboratoře pro SVVŠ. Tato budova byla s hlavním objektem spojena chodbou-pergolou. Došlo rovněž k rozšíření školní jídelny. Do té doby docházeli strávníci do školní jídelny na Gurťjevově ulici.

Školní rok 1964/1965

Došlo k dokončení přístavby s odbornými učebnami a dílnami, adaptaci kotelny a přestavby tělocvičny. Ředitelem školy se stal Ladislav Langr. Slavnostní zahájení šk.roku se uskutečnilo v kině Hutník.

Období 1965-1972

Z těchto let se nedochovala školní kronika, proto nemáme žádné podrobné záznamy. Ve šk.roce 1967/68 získala škola status školy s rozšířenou výukou jazyků.

Školní rok 1972/1973

Byly zahájeny přípravné práce na zasklení pergoly. Došlo k navázání družby s polskými školami v Opole a Ratiborzi a německou školou v Drážďanech. Škola se ucházela o udělení čestného titulu “škola kpt.Š.Vajdy”. Na škole začala vyučovat ruská lektorka ve třídách s rozšířenou výukou jazyků.

Školní rok 1973/1974

Škola získala německou lektorku pro výuku němčiny ve třídách s rozšířenou výukou jazyků.

Školní rok 1974/1975

Celý školní rok se nesl ve znamení oslav 30.výročí osvobození naší republiky od fašismu. Pro výuku jazyků přibyl nový lektor ruského jazyka.

Školní rok 1975/1976

V únoru 1976 navštívila školu pětičlenná delegace z německé školy v Nauburgu, došlo k uzavření smlouvy o přátelských stycích obou škol.

Školní rok 1976/1977

Dne 6.10.1976 byla otevřena ke Dni čs.lidové armády síň tradic kpt.Š.Vajdy.

Školní rok 1978/1979

V září navštívil Ostravu první československý kosmonaut Vladimír Remek. Setkání v sále kina DK VŽKG se zúčastnili někteří žáci školy, kteří Remkovi věnovali malou skleněnou raketu. Na podzim se konal zájezd do polského Tworkova ke hrobu kpt.Š.Vajdy.

Školní rok 1979/1980

Mezi zástupci žáků a elektrárnou NHKG byla uzavřena patronátní smlouva. Naši žáci se účastnili odhalení památníku v Hrabyni.

Školní rok 1980/1981

Při zájezdu do Bratislavy (říjen 1980) došlo k navázání spolupráce a uzavření družby s bratislavským Klubem mezinárodního přátelství.

Období let 1981-1984

V průběhu těchto let žáci pravidelně jezdili do spřátelených škol, především do Polska a NDR.

Školní rok 1984/1985

Počátkem září 1984 žáci 6.ročníku přivítali v DK NHKG delegaci z Kuby, o měsíc později přivítali žáci naší školy družební delegaci z Drážďan. V průběhu roku proběhla generální oprava tělocvičny. V květnu se žáci účastnili městské spartakiády.

Období let 1985-1989

Ve školních letech 1985/86-1988/89 docházelo k častým přátelským návštěvám mezi naší školou a zahraničními družebními školami, především pak se školou v Drážďanech a polskými školami v Žory a Katovicích. Rovněž toto období bylo ve znamení četných úspěchů v mnoha žákovských soutěžích a olympiádách. Největšího úspěchu dosáhli žáci v soutěži “Poznej svou vlast”, kde skončili v celostátním kole na 2.místě. Ve šk.roce 1988/1989 se stává ředitelkou školy Mgr.Miroslava Kalembová, která v současné době vyučuje na naší škole.

Období let 1989 – 2003

Od září 1989 pokračovaly v činnosti třídy s rozšířenou výukou jazyků, v každém ročníku byly 2-3 třídy. Byla zrušena výuka ruského jazyka. Pro výuku anglického jazyka byl nedostatek aprobovaných učitelů, proto přicházejí na školu angličtí a američtí lektoři, kteří jsou pro žáky velkým přínosem. Po revoluci došlo ke zrušení družebních styků s německými a polskými školami. Žáků neustále přibývalo, na škole bylo nedostatek odborných učeben, postupně vznikaly poloodborné učebny, které existují dodnes (např. učebna hudební výchovy, matematiky, zeměpisu, dějepisu, jazykové učebny aj.). Škola získala elokované pracoviště na Gurťjevově ul. Bylo zrušeno SRPŠ. Reprezentace žáků byla vždy na vysoké úrovni, žáci se pravidelně umísťovali na předních místech v různých olympiádách a soutěžích.
Škola patřila mezi nejlepší školy v okrese Ostrava.
V 90. letech minulého století vedlo vedení školy boj se školským úřadem a s obcí o navrácení budovy Lidové školy umění, ale neúspěšně. Od šk. roku 2002/2003 se ředitelkou školy stává Mgr. Jana Mikošková.

Období let 2003 – 2013

Od 1.1.2003 získala škola právní subjektivitu a je příspěvkovou organizací. V září 2003 se naše škola stala fakultní školou Ostravské univerzity. Rovněž v tomto roce obnovilo činnost SRPŠ. V následujících letech se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce školy. Ve šk. roce 2003/2004 proběhla oprava pergoly. V únoru 2005 bylo vytopeno elokované pracoviště na Gurťjevově ulici. Celková škoda činila 1,2 mil. korun. Ve šk. roce 2005/2006 byl opraven pavilon TV. Ve šk. roce 2007/2008 započala rekonstrukce školního hřiště, které pak bylo 1.9.2008 slavnostně otevřeno. Na podzim 2008 byla dokončena rekonstrukce pavilonu B (1. stupeň). V následujících letech rekonstrukce školy dále pokračovala. Nejprve proběhla rekonstrukce tělocvičny, pak pavilonu A (2. stupeň). Rovněž byly vybudovány další nové odborné učebny: dílna, výtvarná učebna s keramickou pecí a hrnčířským kruhem, učebna fyziky a chemie s laboratoří, dvě počítačové učebny, učebny cizích jazyků. V řadě tříd byly pro názornější a pestřejší výuku zabudovány interaktivní tabule. Škola v současné době disponuje čtrnácti interaktivními tabulemi, umístěnými jak na národní škole, tak na druhém stupni. Z grantu škola pořídila relaxační místnost a hernu pro nejmenší děti a na školním hřišti dětskou prolézačku. Jelikož škola musela opustit prostory elokovaného pracoviště na ulici Gurťjevova, došlo k velkému stěhování především školní družiny. Byla pro ni vybudována dvě zcela nová oddělení na budově C.
Od 1.9.2007 se žáci 1. a 6. ročníků začali učit podle školního vzdělávacího programu “Škola jazykům otevřená”. Postupně se tento nový školní vzdělávací program rozšířil do všech ročníků. V souladu se zaměřením školy je velký důraz kladen na výuku cizích jazyků. Od 1.9.2011 jsou žáci vzděláváni kromě klasické jazykové výuky také metodou CLIL, v zeměpise v 7. ročníku a ve výtvarných výchovách byla zavedena od 1.9.2012 bilingvní výuka. Dále mají žáci možnost své jazykové schopnosti rozvíjet hned v několika zájmových útvarech.
Od 1.9.2008 na škole také funguje přípravný ročník. Výuka je určena pro všechny děti, které mají z jakýchkoliv důvodů odklad povinné školní docházky. Výhodou je omezený počet dětí, který umožňuje individuální přístup. Ve spolupráci s rodiči a na základě sestavených individuálních plánů dle zpráv z pedagogicko-psychologické poradny připravujeme děti na nástup do školy. V přípravném ročníku se vystřídala řada pedagogů – Mgr. Petrželová, Mgr. Kalembová, Mgr. Opočenská, Mgr. Himmerová, Mgr. Jandová, Mgr. Číhal a v současné době Mgr. Lettovská.

V rámci mezinárodního projektu e-Twinning škola navázala od září 2005 spolupráci se zahraničními školami na Slovensku, v Chorvatsku, v Maďarsku a v Kazachstánu. V posledních letech se úspěšně rozvíjí zejména spolupráce se školami na Slovensku. Např. v září 2012 proběhlo setkání s partnerskými školami u nás ve škole v rámci Dne jazyků. Připravili jsme evropské olympijské hry a společně jsme soutěžili a bavili se. V listopadu navštívili zástupci naší školy partnerskou školu ve Staškově. Spolupracujeme také se školami v naší republice. Partnerskou školou se nám stala Základní škola Mládežnická v Havířově, rovněž s rozšířenou výukou jazyků.

Ve škole pracuje žákovský parlament, který se zapojuje do chodu školy. Tvoří ho žáci 3. – 9. tříd. Členové se schází podle potřeby a na svých schůzkách
mohou vystoupit s návrhy a připomínkami svých tříd. Parlament se v únoru 2006 rozhodl zapojit do adopce na dálku. Organizuje akce na podporu adoptivního chlapce z Indie, se kterým si naši žáci dopisují.
Současný život školy je velice pestrý. Naši žáci příkladně reprezentují naši školu v různých vědomostních a sportovních soutěžích i olympiádách a umísťují se na předních místech.
Na škole pracují zájmové útvary s různým zaměřením, v nichž žáci mohou trávit svůj volný čas.
Každoročně probíhá řada projektů, do kterých se zapojují nejen žáci, ale i pedagogové. Pedagogové se např. zapojili do projektů EU Peníze do škol, Kostka, Finanční gramotnost. Naši žáci se pravidelně zúčastňují různých projektových dnů, např. Multikulturní výchova, Média nás baví, Zlatá brána, Evropský den jazyků, Drakiáda, Den Země. V červnu jsme pak uskutečnili týdenní projekt s agenturou Younglive, během něhož se s pomocí našich amerických přátel podařilo vybudovat dětské hřiště pro žáky 1. stupně. Naši žáci měli možnost zdokonalit se v anglickém jazyce během výuky a najít nové přátele při odpoledních programech.