Vnitřní řád školní družiny

1. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

1.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

1.2 Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

1.3 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Členy školní družiny se žáci stanou po odevzdání vyplněného a zákonnými zástupci podepsaného zápisního lístku.

1.4 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

1.5 V třídní knize je zaznamenávána nepřítomnost žáka v ŠD.

1.6 Do oddělení ŠD se zapisuje do 30 žáků.

 

2. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠD

2.1 Školní družina je otevřena od pondělí do pátku od 6.00 hod. do 7.40 hod. ráno a od konce vyučování do 16.30 hod.

Pro vstup do školní družiny si rodiče zakoupí čip k bezpečnostním dveřím.

2.2 Kvůli nenarušování plánované zájmové činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto:

po obědě do 14.00 hod kdykoliv

od 14.00 do 15.00 pouze kroužky

od 15.00 do 16. 30 kdykoliv

Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny v ZUŠ budou děti uvolňovány dle potřeby.

Při pobytu venku se bude z bezpečnostních důvodů mříž do 15 hodin zamykat.

2.3 ŠD užívá ke své činnosti v ranních hodinách třídu školní družiny I. oddělení školní družiny, odpoledne oddělení v přízemí ZŠ Chrjukinova budovy C.

2.4    Provozní doba ŠD může být z důvodů cíleného či neplánovaného přerušení výuky či jiných organizačních důvodů stanovena ředitelstvím školy dle nutnosti a potřeb.

2.5    Program výchovné a vzdělávací činnosti je stanoven týdenním rozvrhem zaměstnání, který obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Tento program vypracovává vychovatelka.

2.6  Hlavní činnosti a významné akce ŠD jsou zpracovány v celoročním plánu ŠD a školy.

2.7  Rámcový denní režim ŠD:

 • žáci se shromažďují od 6,00 na budově C v I. oddělení.
 • v 7,40 hod žáci odcházejí do šaten školy
 • příprava na oběd, oběd: 11,45 ? 12,30hod. ? žáci 1. a 2. roč., 12,40 ?13,30 hod ? žáci 3. ? 5. roč.
 • odpočinková činnost: po obědě /asi 20 minut/
 • rekreační činnost: 13,30 ? 14,00 hod
 • zájmová činnost, pobyt venku: 14,00  – 15,30 hod.
 • odpočinková a zájmová činnost: 15,30 ? 16,30 hod.

2.8    Po ukončení vyučování v 11:40 jsou žáci předáváni vyučujícími vychovatelkám v přízemí budovy B a žáci jsou převáděni z budovy B vychovatelkou do prostor školní družiny. V době od 12:35 do 12:45 jsou žáci předávání vychovatelkám v přízemí budovy B, v jinou dobu jsou odváděni do prostor školní družiny vyučujícími.

2.9         ŠD užívá ke své činnosti třídy v přízemí budovy C.

2.10     V případě příznivého počasí navštěvují žáci školní hřiště. Pobyt zde je žákům povolen jen za dozoru vychovatelky.

2.12 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

2.13 Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

2.14 V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů městského hygienika apod.

2.15 Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují!

2.16 Za pobyt žáka v ŠD platí zákonný zástupce žáka každý měsíc 100,- Kč a to bez ohledu na počet navštěvovaných dnů v měsíci. (Příspěvek se nevybírá v době hlavních školních prázdnin.)

2.17 Za bezpečnost žáků ŠD při jejich přecházení na oběd z budovy školy do budovy ŠJ, během pobytu v ŠJ i při přecházení zpět zodpovídají vychovatelky ŠD.

2.18 V rámci pitného režimu si nosí žáci nápoje do oddělení ŠD (nejlépe v plastikových nádobách), v průběhu činnosti mají právo práci přerušit a napít se.

2.19 Žák neodchází ze školní družiny bez oznámení vychovatelce a bez rozloučení. V žádném případě nesmí bez dovolení opustit areál školní družiny.

2.20 Při nevyzvednutí žáka do 16.30 hodin kontaktuje vychovatelka ŠD zákonné zástupce žáka nejdříve telefonicky, pokud však není zákonný zástupce telefonicky dostupný, hlásí tuto skutečnost Policii ČR.

 

3. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ 

3.1 Vycházíme z obecných požadavků na zdraví a bezpečnost žáků. Je stanoveno, že vychovatelka zodpovídá za bezpečnost 30 žáků při standardní činnosti v ŠD. Na vycházky vychovatelka chodí sama s 25 žáky, jinak má s sebou doprovod.

3.2 Každý úraz a nevolnost hlásí žáci vychovatelce ihned. Vychovatelka posoudí závažnost poranění, zajistí první ošetření a provede zápis do knihy úrazů. V případě vážnějšího úrazu postupuje následujícím způsobem: poskytne základní ošetření, informuje vedení školy, oznámí zákonným zástupcům danou skutečnost, ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři, provede zápis do knihy úrazu (popř. vyplní záznam o školním úrazu). Tísňovou linku 155 je potřeba volat dle posouzení úrazu.

3.3 Žáci jsou povinni respektovat pravidla slušného chování, být ohleduplný ke spolužákům a vychovatelkám

3.4 Žáci budou seznámeni s prevencí šikany (viz. Program proti šikanování) a dalších sociálně patologických jevů, bude jim sděleno, na koho se obrátit v případě vyhledávání pomoci

3.5 Žáci se zdrží všech projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Jsou k sobě kamarádští a tolerantní.

3.6 Žák má povinnost chránit zdraví své a svého kamaráda. Pokud se stane žákovi nebo spolužákovi úraz, je nutno o tom informovat vychovatelku či jiného pedagogického pracovníka.

 

4. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

4.1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

4.2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

4.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.

4.4. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen.

4.5. Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v ŠD nesmí být přinášeny do ŠD věci, které nesouvisí s činností prováděnou v ŠD. Cenné věci, pokud jsou nezbytně nutné, odevzdá žák vychovatelce k úschově.

4.6. Rodiče mají právo a možnost informovat se na chování svého dítěte u příslušné vychovatelky ŠD na setkáních s rodiči nebo ve vychovatelkou určeném dni pro rodiče.

4.7. Činnost jednotlivých oddělení ŠD je možno spojit, když výrazně klesne počet příslušných žáků v jednotlivých odděleních a při jejich spojení není překročen počet 30 žáků v oddělení.

4.8. S inventářem her a zařízením školní družiny zachází žák opatrně, aby nic nepoškodil. Úmyslné poškození jsou rodiče povinni uhradit.

4.9. Žák má povinnost chránit zdraví své a svého kamaráda. Pokud se stane žákovi nebo spolužákovi úraz, je nutno o tom informovat vychovatelku či jiného pedagogického pracovníka.

 

5. Práva žáků a rodičů: 

Žák má právo:

 • uplatnit své nápady, návrhy a názory na činnost v ŠD
 • na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají
 • na ochranu před fyzickým nebo psychickým, násilím
 • na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy
 • požádat vychovatelku o uvolnění na sociální zařízení v kteroukoliv dobu při výchovné činnosti
 • v rámci pitného režimu nosit nápoje do oddělení ŠD (nejlépe v plastikových nádobách), průběh činnosti přerušit a napít se
 • užívat zařízení ŠD, pomůcky a hračky v souvislosti s činností, je přitom povinen řídit se pokyny vychovatelů a jiných oprávněných osob

Rodiče žáka:

 • mají právo informovat se na chování svého dítěte u vychovatelky.
 • mají právo vznášet připomínky a podněty k práci ŠD u vychovatelek nebo u ředitelky školy.
 • jsou povinni informovat vychovatelky o zdravotních omezeních a problémech a to ihned.

 

6. DOKUMENTACE

V družině se vede tato dokumentace:

 • zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
 • přehled výchovně vzdělávací práce
 • celoroční plán činnosti
 • roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
 • docházkový sešit
 • vnitřní řád školní družiny

 

 

V Ostravě, dne 31. 8. 2015                                                              Mgr. Jana Mikošková / ředitelka školy