Vnitřní řád školní družiny

 1. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

 

1.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

1.2 Přihlašování žáků do ŠD je prováděno pouze písemně  u vychovatelek a přihlášku vyplňuje zákonný zástupce žáka. Odhlašování žáků ze ŠD pouze písemně vyplněním tiskopisu zákonným zástupcem.

1.3 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Žák je přijat do ŠD po odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky zákonným zástupcem.

1.4 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášce. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

1.5 V třídní knize je zaznamenávána nepřítomnost žáka v ŠD.

1.6 Do oddělení ŠD se zapisuje do 30 žáků.

 

 1. PROVOZ A VNITŘNÍ  ORGANIZACE  ŠD

 

2.1 Školní družina je otevřena od pondělí do pátku od 6.00 hod. do 7.40 hod. ráno a od konce vyučování do 16.30 hod. Příchod dětí do ranní družiny je do 7.20 hod.

2.2 Kvůli nenarušování plánované zájmové činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto:

po obědě do 14.00 hod. kdykoliv

od 14.00 do 15.00 žáci jsou uvolňováni s domluveným odchodem u rodičů

od 15.00 do 16. 30 kdykoliv

Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny v ZUŠ budou děti uvolňovány dle potřeby.

2.3 ŠD užívá ke své činnosti v ranních hodinách třídu (6,00 – 7,40 hod.) I. oddělení školní družiny – budova C,

vychovatelky vykonávají dozory od 7,40 hod. do 8,00 hod. (chodba přízemí)

 • Provozní doba ŠD může být z důvodů cíleného či neplánovaného přerušení výuky či jiných organizačních důvodů stanovena ředitelstvím školy dle nutnosti a potřeb.
 • Program výchovné a vzdělávací činnosti je stanoven týdenním rozvrhem zaměstnání, který obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Tento program vypracovává vychovatelka.
 • Hlavní činnosti a významné akce ŠD jsou zpracovány v celoročním plánu ŠD a školy, dále měsíčním plánem práce každého oddělení, který obsahuje činnosti: rekreační, odpočinkové, zájmové, pobyt venku. Celoroční plán vypracovává vedoucí vychovatelka a měsíční plány vypracovávají všechny vychovatelky a předkládají zástupci ředitele.
 • Rámcový denní režim ŠD:
 • žáci docházejí do ranní ŠD od 6,00 na budově C v I. oddělení do 7.40 hod.
 • v 7,40 hod žáci odcházejí do svých šaten a do tříd

 

žáci, kteří končí vyučování v 11,40 hod odcházejí do svých oddělení ŠD, pokud

končí všechny třídy v oddělení společně, jdou v 11,50 hod. na oběd

 • žáci, kteří končí vyučování ve 12,35 hod., odcházejí do svých oddělení ŠD, pokud končí všechny třídy v oddělení společně, jdou v rozmezí 12,40 – 12,50 hod. na oběd
 • odpočinková činnost: po obědě /asi 20 minut/
 • rekreační činnost: 13,30 – 14,00 hod
 • zájmová činnost, pobyt venku: 14,00 – 15,30 hod.
 • odpočinková a zájmová činnost: 15,30 – 16,30 hod.
  • Pokud probíhá kroužek, popřípadě doučování mimo rozvrh – žáky do ŠD přivádí vyučující. Pokud jsou děti v oddělení již po obědě, musí jít s žáky z kroužku na oběd a poté předat vychovatelce.
  • V případě příznivého počasí navštěvují žáci školní hřiště. Pobyt zde je žákům povolen jen za dozoru vychovatelky.
  • Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
  • Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

2.12   V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů městského hygienika apod.

2.13     Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují!

2.14     Platba školného za žáka činí 500 Kč na pololetí (100 Kč měsíčně) v hotovosti u vychovatelek.

2.15       Žák se přihlašuje na pololetí, bez nároku na vrácení peněz, pokud se během docházky odhlásil.

2.16       Sociálně slabé rodiny, které mohou být osvobozeny od úplaty (pobírají hmotnou nouzi), zákonný zástupce vyplní „Žádost o osvobození od úplaty “ a s „Rozhodnutím ředitele školy“ musí dokládat měsíčně do 15. dne doklad z ÚP. Pokud tak neučiní, mají povinnost zaplatit 100 Kč školné, protože se předpokládá, že v případě když nedoloží tento doklad, nepobírá dávky.

2.17 Za bezpečnost žáků ŠD při jejich přecházení na oběd z budovy školy do budovy ŠJ, během pobytu v ŠJ i při přecházení zpět zodpovídají vychovatelky ŠD.

2.18 V rámci pitného režimu si nosí žáci nápoje do oddělení ŠD (nejlépe v plastových nádobách), v průběhu činnosti mají právo práci přerušit a napít se.

2.19 Žák neodchází ze školní družiny bez oznámení vychovatelce a bez rozloučení. V žádném případě nesmí bez dovolení opustit areál školní družiny.

2.20 Při nevyzvednutí žáka do 16.30 hodin kontaktuje vychovatelka ŠD zákonné zástupce žáka nejdříve telefonicky, pokud však není zákonný zástupce telefonicky dostupný, hlásí tuto skutečnost Policii ČR.

 

 • BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ

 

3.1 Vycházíme z obecných požadavků na zdraví a bezpečnost žáků. Je stanoveno, že vychovatelka zodpovídá za bezpečnost 30 žáků při standardní činnosti v ŠD. Na vycházky vychovatelka chodí sama s 25 žáky, jinak má s sebou doprovod.

3.2 Každý úraz a nevolnost hlásí žáci vychovatelce ihned. Vychovatelka posoudí závažnost poranění, zajistí první ošetření a provede zápis do knihy úrazů. V případě vážnějšího úrazu postupuje následujícím způsobem: poskytne základní ošetření, informuje vedení školy, oznámí zákonným zástupcům danou skutečnost, ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři, provede zápis do knihy úrazu (popř. vyplní záznam o školním úrazu). Tísňovou linku 155 je potřeba volat dle posouzení úrazu.

3.3 Žáci jsou povinni respektovat pravidla slušného chování, být ohleduplný ke spolužákům a vychovatelkám

3.4 Žáci budou seznámeni s prevencí šikany (viz. Program proti šikanování) a dalších sociálně patologických jevů, bude jim sděleno, na koho se obrátit v případě vyhledávání pomoci

3.5 Žáci se zdrží všech projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Jsou k sobě kamarádští a tolerantní. Pokud se opakovaně chovají nevhodně, vulgárně, či fyzicky napadají spolužáky nebo se takto chovají k vychovatelkám, mohou být ze ŠD vyloučeni.

3.6 Žák má povinnost chránit zdraví své a svého kamaráda. Pokud se stane žákovi nebo spolužákovi úraz, je nutno o tom informovat vychovatelku či jiného pedagogického pracovníka.

 

 

 • CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

 

4.1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

4.2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými přihlášce.

4.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, popřípadě asistentem pedagoga, školním řádem a  Řádem školní družiny, který je vyvěšen v oddělení a se kterým byl seznámen na začátku školního roku.

4.4. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

4.5. Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v ŠD nesmí být přinášeny do ŠD věci, které nesouvisí s činností prováděnou v ŠD. Cenné věci, pokud jsou nezbytně nutné, odevzdá žák vychovatelce k úschově.

4.6. Rodiče mají právo a možnost informovat se na chování svého dítěte u příslušné vychovatelky ŠD.

4.7. Činnost jednotlivých oddělení ŠD je možno spojit, když výrazně klesne počet příslušných žáků v jednotlivých odděleních a při jejich spojení není překročen počet 30 žáků v oddělení.

4.8. S inventářem her a zařízením školní družiny zachází žák opatrně, aby nic nepoškodil. Úmyslné poškození jsou rodiče povinni uhradit.

4.9. Žák má povinnost chránit zdraví své a svého kamaráda. Pokud se stane žákovi nebo spolužákovi úraz, je nutno o tom informovat vychovatelku či jiného pedagogického pracovníka.

 

 

 • Práva žáků a rodičů:

 

Žák má právo:

 • uplatnit své nápady, návrhy a názory na činnost v ŠD
 • na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají
 • na ochranu před fyzickým nebo psychickým, násilím
 • na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy
 • požádat vychovatelku o uvolnění na sociální zařízení v kteroukoliv dobu při výchovné činnosti
 • v rámci pitného režimu nosit nápoje do oddělení ŠD (nejlépe v plastových nádobách), průběh činnosti přerušit a napít se
 • užívat zařízení ŠD, pomůcky a hračky v souvislosti s činností, je přitom povinen řídit se pokyny vychovatelek a jiných oprávněných osob (asistent pedagoga)

 

Rodiče žáka:

 • mají právo informovat se na chování svého dítěte u vychovatelky.
 • jsou povinni platit ve stanoveném termínu školné, dokládat včas doklad z ÚP
 • jsou povinni informovat vychovatelky o zdravotních omezeních a problémech a to ihned.

 

 

 • DOKUMENTACE

 

V družině se vede tato dokumentace:

 • přihláška pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
 • přehled výchovně vzdělávací práce
 • celoroční plán činností, měsíční plány práce v jednotlivých odděleních
 • roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy
 • docházkový sešit s ranní docházkou
 • Řád školní družiny

 

 

 

V Ostravě  dne 31. 8. 2021                                                Mgr. Ing. Karolína Joannidu, statutární zástupce školy