Aktuálně z jídelny

7-10 let :              1 oběd á 25,-              22 obědů x 25,– Kč  =   550,– Kč
11 – 14 let:          1 oběd á 27,-              22 obědů x 27,– Kč  =   594,– Kč
15 a více let:       1 oběd á 30,-              22 obědů x 30,– Kč  =   660,– Kč
cizí strávníci:      1 oběd á 65,-              22 obědů x 65,– Kč  =   1 430,– Kč

                  

Prosím noste si přesně odpočítané peníze nebo drobné !

Žáci se řadí do věkových skupin podle dosaženého věku v daném školním roce ( školní rok = od 1.září do 31. srpna následující rok). Každý nově přihlášený strávník složí vratnou zálohu na  identifikační čip v pořizovací ceně 115,– Kč. ( Čip zůstává strávníkovi po celou dobu stravování, pokud čip ztratí nebo poškodí, musí si zakoupit nový).

 

Obědy pro žáky zdarma

Na naší škole poskytujeme také obědy zdarma v rámci žádosti na Úřadech práce (žádost mají možnost podat osoby v hmotné nouzi vždy v měsíci červnu na následující školní rok).

Dále využíváme možnosti poskytování obědů zdarma pro rodiny v tísnivé situaci přes charitativní projekt Ivany a Pavla Tykačových  Women for women (žádosti jsou podávány prostřednictvím školy na základě doporučení třídních učitelů).

 

Upozornění na nutnost odhlašování obědů

Na základě ods. 9, §4 vyhlášky 107/2005 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování ve ŠJ od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti účtována za plnou cenu (finanční normativ + režie).

První den nepřítomnosti je možno si vyzvednout oběd do přineseného jídlonosiče.

 

Označení alergenů

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13.12.2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny. Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány. Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Školní jídelna je povinna “jasně a zřetelně označit alergenní složky”, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka. Školní jídelna označením alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků – tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

Seznam alergenů