Aktuálně z jídelny

Upozornění pro rodiče a zákonné zástupce žáků školy:

I v době distanční výuky mají žáci nárok odebírat obědy ve stejné ceně jako při běžném provozu. Obědy není možno konzumovat ve škole, je možno je odebírat pouze do jídlonosičů.

Nezapomeňte objednat obědy na měsíc listopad elektronicky:

www.strava.cz

www.zschrjukinova.cz – školní jídelna – objednávání jídla

Peníze na svých kontech máte z odhlášek za měsíc říjen. Počítejte s tím, že oběd č. 2 se bude vařit pouze při objednání minimálně 30 obědů.

V případě, že se školy od 2.11.2020 neotevřou, budou obědy automaticky odhlášeny, v případě zájmu se nezapomeňte znovu přihlásit.

Nezapomeňte na povinnost odhlašovat obědy den předem do 14.00 h v případě nemožnosti si oběd vyzvednout.

Věra Rozmarinová, vedoucí ŠJ

Prosím noste si přesně odpočítané peníze nebo drobné !

Žáci se řadí do věkových skupin podle dosaženého věku v daném školním roce ( školní rok = od 1.září do 31. Srpna následující rok). Každý nově přihlášený strávník si zakoupí identifikační čip v pořizovací ceně 115,– Kč. ( Čip zůstává strávníkovi po celou dobu stravování, pokud čip ztratí nebo poškodí, musí si zakoupit nový.)

Dle 107/2005 Sb. VYHLÁŠKY ze dne 25. února 2005 o školním stravování, příloha 2, upravuji ceny stravného takto:

strávnící 7-10 let                27,-

strávníci 11-14 let             29,-

strávníci 15 a více let       32,-

dospělí – závodní stravování 34,-  =  29,-+ 5,-FKSP

cizí strávníci 34,- + 23,-věcný náklad+9,-mzdový náklad+ 1,- zisk= 67,-

S účinností od 1.9.2020

 Vypracovala: Rozmarinová Věra ved. ŠJ                           ředitel školy Mgr. Durčák Vladimír

 

VÝDEJ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY z hygienických důvodů

( konzumace obědů ve školní jídelně )

od 11.00 – 11.30 hod.

Výdej do jídlonosičů pro nemocné žáky

Žáci ( nemoc )        od 11.00 – 11.30 hod.

(jídlo si sami přendáte z talířů  do jídlonosiče )

Pár pravidel a poučení pro strávníky
– Jídlo č.2 vaříme pouze pokud se přihlásí více než 30 strávníků, takže i když si přihlásíte oběd č. 2, nemusí se z ekonomických důvodů vařit, v tomto případě má strávník oběd č.1

– Strávník si sám hlídá, který oběd má navolen, pokud nevěnuje pozornost při výdeji obědů a oběd si

zamění, paní kuchařky nenesou za toto žádnou odpovědnost. Na stížnosti nebude brán zřetel.
– Odhlašujete obědy vždy den předem do 14,00 na další den
– Obědy č.1 jsou dány platbou, oběd č.2 přihlašujete sami
– Obědy č.2 vždy přihlašujete do středy 14,00 na následující týden
– Skladba jídelníčku je plně v kompetenci ved. kuchařky, která plní ustanovení vyhlášky 107/2008sb. Tato vyhláška se týká spotřebního koše, který musí plnit každá jídelna. Spotřební koš stanovuje,jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve ŠJ.Vaše stížnosti, nebo připomínky, mohou být diskutovány , nejsou však závazné pro ŠJ.
– Vaše konto na www.strava.cz, si plně ovládáte sami. Za chyby vzniklé vaší manipulací neručíme. Pokud potřebujete poradit volejte 596 746 277.
– Výběr stravného bude probíhat vždy kolem dvacátého – dvacátéhopátého dne v měsíci ( přesný termín bude vždy vyvěšen na hlavním vchodě školy), abyste měli čas si vybrat z jídel. Pokud nemáte zakoupené stravné, nejde s kontem manipulovat.

Rozmarinová Věra ved. ŠJ

Prosím noste si přesně odpočítané peníze nebo drobné !

Žáci se řadí do věkových skupin podle dosaženého věku v daném školním roce ( školní rok = od 1.září do 31. srpna následující rok). Každý nově přihlášený strávník složí vratnou zálohu na  identifikační čip v pořizovací ceně 115,– Kč. ( Čip zůstává strávníkovi po celou dobu stravování, pokud čip ztratí nebo poškodí, musí si zakoupit nový).

 

Obědy pro žáky zdarma

Na naší škole poskytujeme také obědy zdarma v rámci žádosti na Úřadech práce (žádost mají možnost podat osoby v hmotné nouzi vždy v měsíci červnu na následující školní rok).

Dále využíváme možnosti poskytování obědů zdarma pro rodiny v tísnivé situaci přes charitativní projekt Ivany a Pavla Tykačových  Women for women (žádosti jsou podávány prostřednictvím školy na základě doporučení třídních učitelů).

 

Upozornění na nutnost odhlašování obědů

Na základě ods. 9, §4 vyhlášky 107/2005 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování ve ŠJ od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti účtována za plnou cenu (finanční normativ + režie).

První den nepřítomnosti je možno si vyzvednout oběd do přineseného jídlonosiče.

 

Označení alergenů

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13.12.2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny. Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány. Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Školní jídelna je povinna “jasně a zřetelně označit alergenní složky”, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka. Školní jídelna označením alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků – tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

Seznam alergenů