Aktuálně z jídelny

PRODEJ OBĚDŮ NA MĚSÍC ČERVEN 2024
ČTVRTEK 30. 5. 2024  7.30 – 12.30 h

3-6 let              20 obědů x 30 Kč = 600 Kč

7-10 let            20 obědů x 34 Kč = 680 Kč

11-14 let           20 obědů x 38 Kč = 760 Kč

15 a více let      20 obědů x 40 Kč = 800 Kč

cizí strávníci     20 obědů x 81 Kč = 1 620 Kč 

Prosím noste si přesně odpočítané peníze nebo drobné!

Žáci se řadí do věkových skupin podle dosaženého věku v daném školním roce (školní rok = od 1. září do 31. srpna následujícího roku). Každý nově přihlášený strávník si zakoupí identifikační čip v pořizovací ceně 115 Kč nebo 121 Kč. (čip zůstává strávníkovi po celou dobu stravování, pokud čip ztratí nebo poškodí, musí si zakoupit nový.)

Dle 107/2005 Sb. VYHLÁŠKY ze dne 25. února 2005 o školním stravování, příloha 2, upravuji ceny stravného takto:

strávníci do 6  let               30,-
strávníci 7-10 let                34,-
strávníci 11-14 let             38,-
strávníci 15 a více let       40,-
cizí strávníci                      81,-

S účinností od 1.7.2023

Vypracovala: Domiterová Zuzana ved. ŠJ                           ředitel školy Mgr. Durčák Vladimír

Dne 1. 6. 2023

UPOZORNĚNÍ pro rodiče a zákonné zástupce žáků školy

stravujících se ve školní jídelně na základě schváleného příspěvku z projektu OBĚDY DO ŠKOL a z nadace WOMEN FOR WOMEN.

Žák bude vyloučen ze školního stravování, pokud:

  • rodič nebo zákonný zástupce nebude odhlašovat včas obědy (každá absence musí být řádně omluvena ve školní jídelně den předem do 13.30 hodin)
  • nebude včas uhrazena dlužná částka za neodhlášené obědy (1 oběd/32,–Kč) a to ihned po doručení výzvy k úhradě dlužné částky

Neodhlášený oběd se považuje za neoprávněně odebraný a rodič musí uhradit oběd v plné výši. Škola má právo po dohodě s poskytovateli úhrad vyloučit žáka ze stravování, pokud neplní podmínky, ke kterým se rodič nebo zákonný zástupce písemně zavázal při přihlašování k odebírání obědů (přihláška ke stravování).

Zpět ke stravování se žák zařadí po splnění podmínek, které vedly k vyloučení.

Zuzana Domiterová, vedoucí školní jídelny


Objednání obědů je možné:

TELEFONICKY: 596746277

ELEKTRONICKY: www.strava.cz

www.zschrjukinova.cz – školní jídelna – objednávání jídla

Počítejte s tím, že oběd č. 2 se bude vařit pouze při objednání minimálně 30 obědů.

Nezapomeňte na povinnost odhlašovat obědy den předem do 14.00 h v případě nemožnosti si oběd vyzvednout.

Zuzana Domiterová, vedoucí ŠJ

VÝDEJ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY z hygienických důvodů

( konzumace obědů ve školní jídelně )

od 11.00 – 11.30 hod.

Výdej do jídlonosičů pro nemocné žáky

Žáci ( nemoc )        od 11.00 – 11.30 hod.

(jídlo si sami přendáte z talířů  do jídlonosiče )

Pár pravidel a poučení pro strávníky
– Jídlo č.2 vaříme pouze pokud se přihlásí více než 30 strávníků, takže i když si přihlásíte oběd č. 2, nemusí se z ekonomických důvodů vařit, v tomto případě má strávník oběd č.1

– Strávník si sám hlídá, který oběd má navolen, pokud nevěnuje pozornost při výdeji obědů a oběd si zamění, paní kuchařky nenesou za toto žádnou odpovědnost. Na stížnosti nebude brán zřetel.
– Odhlašujete obědy vždy den předem do 14,00 na další den
– Obědy č.1 jsou dány platbou, oběd č.2 přihlašujete sami
– Obědy č.2 vždy přihlašujete do středy 14,00 na následující týden
– Skladba jídelníčku je plně v kompetenci ved. kuchařky, která plní ustanovení vyhlášky 107/2008sb. Tato vyhláška se týká spotřebního koše, který musí plnit každá jídelna. Spotřební koš stanovuje,jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve ŠJ.Vaše stížnosti, nebo připomínky, mohou být diskutovány , nejsou však závazné pro ŠJ.
– Vaše konto na www.strava.cz, si plně ovládáte sami. Za chyby vzniklé vaší manipulací neručíme. Pokud potřebujete poradit volejte 596 746 277.
– Výběr stravného bude probíhat vždy kolem dvacátého – dvacátéhopátého dne v měsíci ( přesný termín bude vždy vyvěšen na hlavním vchodě školy), abyste měli čas si vybrat z jídel. Pokud nemáte zakoupené stravné, nejde s kontem manipulovat.

Prosím noste si přesně odpočítané peníze nebo drobné !

Obědy pro žáky zdarma

Na naší škole poskytujeme také obědy zdarma v rámci žádosti na Úřadech práce (žádost mají možnost podat osoby v hmotné nouzi vždy v měsíci červnu až září nebo také v lednu).

Dále využíváme možnosti poskytování obědů zdarma pro rodiny v tísnivé situaci přes charitativní projekt Ivany a Pavla Tykačových  Women for women (žádosti jsou podávány prostřednictvím školy na základě doporučení třídních učitelů).

 

Upozornění na nutnost odhlašování obědů

Na základě ods. 9, §4 vyhlášky 107/2005 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování ve ŠJ od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti účtována za plnou cenu (finanční normativ + režie).

První den nepřítomnosti je možno si vyzvednout oběd do přineseného jídlonosiče.

 

Označení alergenů

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13.12.2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny. Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány. Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Školní jídelna je povinna “jasně a zřetelně označit alergenní složky”, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka. Školní jídelna označením alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků – tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

Seznam alergenů