Provozní řád školní jídelny

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvková organizace, Ostrava-Zábřeh 700 30

 

Telefon: 596 746 277

 

Vedení:  

vedoucí ŠJ – Věra Rozmarinová
hlavní kuchařka – Věra Hlaváčková

 

1.   Zásady provozu:

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování v aktuálním znění

( finanční limity na nákup potravin a výživové normy pro školní stravování ),

školským zákonem 561/2004 Sb., zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdrav,

vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny,

při činnostech epidemiologických závažných.

vyhláškou č. 490/2000Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné

způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví,

zákon 852/2004 Sb. o hygieně potravin,

rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.

 

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.

 

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše

sledovaných potravin. Pokrmy vyrobené ve ŠJ, teplé či studené kuchyně jsou určeny

k rychlé spotřebě a k bezprostřední konzumaci !

 

Podle § 4 odst. 9. vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování má žák nárok

na dotované stravné pouze je-li přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované

nepřítomnosti.

První den nepřítomnosti žáka ve škole si může zákonný zástupce vyzvednout oběd do

jídlonosiče, další dny musí odhlásit. V případě neodhlášené stravy se jedná o neoprávněné

odebrání, které musí být uhrazeno v plné ceně jednoho oběda dle kalkulace,

(náklady na celý oběd činí  59,– Kč ).

Podle vyhlášky MF č. 84/2005 Sb., § 3 odst.4  poskytuje zaměstnancům jedno hlavní jídlo během

pracovní doby. Zaměstnanci mají nárok na dotované stravné pouze po odpracování směny,

která trvala alespoň 3 hodiny.

 

 

 

 

2.   Provozní doba školní jídelny:               6.30 – 15.00 hod.

výdej obědů:                               11.50 – 14.00 hod.

výdej obědů pro cizí strávníky             11.00 – 11.50 hod.

( po domluvě s vedoucí ŠJ i později)

 

Výdej do jídlonosičů:

a)   pro nemocné  žáky + cizí strávníky                                                  11.00 – 11.50 hod.

( od 11.50 do 13.00 hod. Vám oběd bude vydán na talíře, z kterých si sami jídlo přendáte do jídlonosiče,

a to z hygienických důvodů )

 

 

Strávník je povinen konzumovat oběd pouze ve školní jídelně.

Není možné si nechávat oběd servírovat do jídlonosiče, pokud je žák ve škole.

Do jídlonosiče se dávají obědy pouze při prvním dni nepřítomnosti – nemoci žáka, a cizím strávníkům.

 

3.   Výše stravného:

 

Ceny oběda pro jednotlivé kategorie se řídí novelizovanou vyhláškou 107/2005 Sb.,

o školním stravování platná od  8.3. 2008 příloha č. 2.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku:

 

 

VĚKOVÁ KATEGORIE     FINANČNÍ NORMATIV

předškolní žáci  21.– Kč

7 – 10 let             21,– Kč

11 – 14 let            23,– Kč

15 – více let         26,– Kč

cizí strávníci        59,– Kč

 

Ke stravování je zapotřebí identifikační čip, kterým se u výdejního okénka strávník prokazuje zaplaceným

obědem a gramáží kategorie. Proto je nutné si čip zapůjčit za poplatek 115,– Kč u vedoucí ŠJ.

Pokud strávník čip zapomene musí nejprve přijít k vedoucí ŠJ, kde mu bude oběd odblokován v PC a vydán

náhradní doklad, kterým se prokáže u výdejního okénka a dostane svůj oběd.

 

Po ukončení docházky bude žákům kauce za propůjčený čip vrácena ,

zaměstnancům po ukončení pracovního poměru.  Poslední termín pro vrácení nepoškozeného čipu

od bývalých žáků a zaměstnanců je 15. den v měsíci září následujícího školního roku.

 

 

4.   Způsob úhrady obědů:

 

a)   hotově          b)   inkasem

Odhlášené obědy jsou automaticky odečteny při zakoupení obědů na následující měsíc.

 

 

 

 

Termín placení obědů:

hotově   –            termíny plateb jsou vždy vyvěšeny na dveřích hlavního vchodu školy, v družině a jídelně

 

inkasem –            dle řádně vyplněné přihlášky ke školnímu stravování, kterou obdržíte u vedoucí ŠJ, Vám

bude přidělen variabilní symbol a číslo účtu. Zařídíte si ve své bance svolení k úhradě inkasa .

Platba musí být připsána nejpozději 28. den v měsíci na měsíc následující . Zákonný zástupce zajistí dostatek

finančních prostředků na svém účtu, aby nedocházelo k neproplacení inkasních plateb.

Nezaplatí-li včas platbu inkasem, musí zákonný zástupce provést úhradu ihned v hotovosti

u vedoucí školní jídelny.

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři školní jídelny.

 

6.   Odhlašování obědů:

Odhlašování obědů  – osobně  nebo telefonicky 596 746 277 u vedoucí ŠJ, vždy den předem

do 14.00 hod., nebo na www.zschrjukinova.cz (objednávání jídla) do 13.30 hod. den předem.

 

Vyjímka –                poslední týden v červnu, kdy je nutné minimalizovat finanční limit

poslední týden v prosinci, kdy se nuluje finanční limit. Přesný datum posledních odhlášek

bude vyhlášen rozhlasem, vypsán ve školní jídelně a družině.

První den onemocnění strávníka je možno si oběd vyzvednout do jídlonosiče.

Pokud se podle třídní knihy prokáže neúčast dítěte ve škole dva a více dní po sobě jdoucí,

a nebyla řádně strava odhlášena, budou Vám zpětně doúčtovány náklady s přípravou jídla

spojené ( mzdové, věcné náklady  =  30,00 Kč/oběd, k potravinám, které již máte

zaplaceny). A to i v případě, když jste si oběd nevyzvedli a nesnědli.

( vyhláška 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 o školním stravování paragraf 4. odst. 9 )

Za neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

Vyúčtování odhlášených obědů:

a) automaticky odečteny následující měsíc

b) větší částky v měsíci červnu hotově

 

 

V Ostravě dne: 2.1.2015

 

Věra Rozmarinová – vedoucí školní jídelny
Mgr.Jana Mikošková – ředitelka školy