Provozní řád školní jídelny

Vnitřní PROVOZNÍ řád školní jídelny

Číslo Oblast platnosti Kategorie Vypracoval Vydáno dne Platnost od
O/R 42/2014 organizační řád Rozmarinová 31.8.2014 1.9.2014

změny:

Číslo Oblast změny Vypracoval Vydáno dne Platnost od
Rozmarinová 30.112018 30.11.2018
Rozmarinová 31.08.2020 1.9.2020

Na základě ustanovení §30, odst. 1) zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento řád. Řád je součástí organizačního řádu školy.

VNITŘNÍ PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2020

1) Provoz ŠJ
se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

2) Výdejní doba
Provozní doba školní jídelny:                                  6.30 – 15.00 hodin

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance:                11.50 – 14.00 hodin

Výdej obědů pro cizí strávníky:                           11.00 – 11.45 hodin

(po domluvě s vedoucí ŠJ i později)

Výdej do jídlonosičů:

  1. pro nemocné žáky                                        00 – 11.45 hod.
  2. od 11.50 do 14.00 bude oběd vydán na talíře, z kterých si sami jídlo přendáte do jídlonosiče na vyhrazeném místě, a to z hygienických důvodů

3)Výše stravného
Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí:
1. kategorie          7 – 10 let     27,-
2. kategorie        11 – 14 let     29,-
3. kategorie    15 let a více      32,-

Cizí strávníci                            67,-

Zaměstnanci                            34,-

Ke stravování je zapotřebí zakoupit identifikační čip (u vedoucí školní jídelny), kterým se strávník při výdeji prokazuje zaplaceným obědem a gramáží kategorie.

 

4)Placení stravného:
a) placení se provádí převodem z účtu- inkasem
b) hotově v kanceláři ŠJ
Strávník má nárok na oběd jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. Stravné na další měsíc musí být zaplaceno v měsíci předcházejícím (v září na říjen apod.). Nezaplacené obědy nebudou vydávány! Každý strávník si musí zakoupit čip, bez čipu nebude oběd vydán!

 

5) Přihlášky ke stravování a placení inkasem
Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny

 

6) Odhlášky ze stravování  vždy den předem do 14.00 hod.

– www.strava.cz (den předem do 13.30 hod.)

– telefonicky: 596 746 277

Výjimka  –  poslední 3.dny v červnu, kdy se nuluje finanční limit

poslední 3.dny v prosinci, kdy se nuluje finanční limit

 

7) dotované obědy – rodič (zákonný zástupce) má povinnost řádně a včas odhlašovat obědy a to den předem do 13.30 hodin. Každá absence-nepřítomnost žáka musí být řádně omluvena ve školní jídelně.

Odhlašování stravy viz. odstavec 13) -výdej obědů. Pokud nebude včas uhrazena dlužná částka a to do 15.dne v měsíci bude žák vyloučen ze stravování.

 

8) Vyúčtování na konci školního roku
Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi :
a) nechat na kontě zůstatek pro příští školní rok.
b) vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu.
Pokud strávník nezadá žádný z požadavků, zůstávají peníze na kontě pro příští školní rok.

 

9) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna
Každý strávník je automaticky odhlášen

 

10) Jídelníček, spotřební koš
Skladba jídelníčku je plně v kompetenci ved. kuchařky, která plní ustanovení vyhlášky 107/2008sb. Tato vyhláška se týká spotřebního koše, který musí plnit každá jídelna. Spotřební koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve ŠJ. Pokrmy vyrobené ve školní jídelně, teplé či studené kychyně jsou určeny k rychlé spotřebě.Vaše stížnosti, nebo připomínky, mohou být diskutovány, nejsou však závazné pro ŠJ.

 

11) Jídelní lístek
Na každý týden je vyvěšen v prostoru ŠJ, na https://www.strava.cz, na nástěnce ve školní družině a na dveřích hlavního vchodu do školy

 

12) Dozor
Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků, dále i pokyny personálu školní kuchyně. 

13) Výdej obědů
Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně (vyhláška č.107/2005 Sb.§2 odst.7), strávníci je neodnášejí z jídelny, nesnědené jídlo musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo. Porce jídel jsou připravovány podle platných norem. Proto se ustanovení vyhlášky č.107/2005 Sb. vztahují pouze na žáky, kteří se zúčastní vyučovacího procesu – tedy nikoliv na žáky v době jejich nemoci a prázdnin, kdy o ně pečuje rodina. Dítě má na oběd nárok první den nemoci, kdy se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.§ 4 odst. 9 první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole považuje za pobyt ve škole. Ostatní nepřítomnost žáka ve škole rodiče musí odhlásit (není možné obědy za dotovanou cenu odebírat).

– Dle školského zákona 561/2004Sb.§119 se uskutečňuje stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole.

– Pokud dítě onemocní, první den nemoci si může rodič odnést stravu za dotovanou cenu v jídlonosiči. Na další dny se musí strávník odhlásit, jinak mu bude doúčtována plná cena oběda 32 Kč (mzdová a věcná režie).

– V případě neodhlášených obědů vzniká strávníkovi povinnost uhradit náklady za neodhlášené obědy v plné výši a to i tehdy, pokud je neodebere.

14) Vstup na jídelnu
Vstup do prostoru jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd.

15) Chování žáků ve školní jídelně
a) Školní jídelna je součástí základní školy, proto se na chování žáků vztahují pravidla uvedená ve školním řádu. Porušování těchto pravidel je posuzováno jako přestupek proti školnímu řádu.
b) Zodpovědní zástupci žáka uhradí žákem úmyslně způsobené škody na vybavení školní jídelny.
c) Žák se chová k zaměstnancům školní jídelny tak, jak ukládá školní řád.
d) Opakované porušování řádu školní jídelny může být v odůvodněných případech důvodem k vyloučení žáka ze školního stravování.

e)V jídelně není dovoleno:

– přenášet židle a spojovat k sobě stoly

– vstupovat se žvýkačkou v ústech a tuto kamkoliv umisťovat

– žáci při chůzi s plnými talíři si počínají opatrně, aby neohrozili svou bezpečnost a bezpečnost

a bezpečnost svých spolužáků

– při odchodu ze školní jídelny žáci musí zavřít dveře, aby se zamezilo krádežím a vstupu cizích

osob,veškeré ztráty a nedostatky ve školní jídelně se hlásí dozírajícímu pedagogovi

Upozornění pro zákonné zástupce žáků

Dle školského zákona 561/2004Sb.§119 se uskutečňuje stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005Sb.§4, odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Další dny není možné obědy za dotovanou cenu odebírat.

Pokud dítě onemocní, první den nemoci si může rodič odnést stravu za dotovanou cenu v jídlonosiči. Na další dny se musí strávník odhlásit, jinak mu bude doúčtována plná cena oběda 32 Kč (mzdová a věcná režie).

V případě neodhlášených obědů vzniká strávníkovi povinnost uhradit náklady za neodhlášené obědy v plné výši a to i tehdy, pokud je neodebere.

Závěrečné ustanovení:

S vnitřním provozním řádem jídelny jsou seznámeni žáci i zaměstnanci při zahájení nového školního roku.

Je vyvěšen v prostoru školní jídelny a u vedoucí školní jídelny.

Vnitřní provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnost dne 1.9.2020

V Ostravě dne 31.8. 2020

 

Věra Rozmarinová                                                          Mgr. Vladimír Durčák

Vedoucí ŠJ                                                                           ředitel školy