Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 36 a ust. §165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace uchazečů s tímto registračním číslem:

Registrační číslo      Rozhodnutí                                      Registrační číslo       Rozhodnutí

 

08                               přijat                                                  09                              přijat

10                               přijat                                                   11                              přijat

12                               přijat                                                   13                              přijat

14                               přijat                                                   15                              přijat

16                               přijat                                                   17                              přijat

18                               přijat                                                   19                               přijat

20                               přijat                                                   21                               přijat

22                               přijat                                                   23                               přijat

24                               přijat                                                   25                               přijat

26                               přijat                                                   27                               přijat

28                               přijat                                                   29                               přijat

30                               přijat                                                   31                               přijat

32                               přijat                                                   33                               přijat

34                               přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 8. 04. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 8. 04. 2019 na webových stránkách školy www.zschrjukinova.cz.

Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a to podáním učiněným u ředitele školy, který rozhodnutí vydal.

         Mgr. Vladimír Durčák

         ředitel školy

Rozhodnutí o vřazení do třídy se zvýšeným zájmem o školní úspěchy

Ředitel školy na základě vyhodnocení žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání a na základě žádosti rodičů rozhodl o vřazení do třídy se zvýšeným zájmem o školní úspěchy uchazečů s tímto registračním číslem:

Registrační číslo

 

12

13

14

22

23

25

26 SP

27

33

Mgr. Vladimír Durčák

ředitel školy