Info k zápisům do ZŠ pro šk. rok 2021/22

Ve školním roce 2021/2022 přijímáme žáky do 1. tříd a do 1. tříd se zvýšeným zájmem o školní výsledky. Zápis bude probíhat během celého měsíce dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí, a to ve dnech:
pondělí v čase 8,00 – 12,00 h
úterý v čase 8,00 – 15,00 h
středa v čase 8,00 – 12,00 h
čtvrtek v čase 8,00 – 12,00 h
Mimo uvedenou dobujen po telefonické domluvě předem.
Zákonní zástupci žáků, kteří budou mít zájem o zápis do třídy se zvýšeným zájmem o školní výsledky, musí u zápisu vyplnit přihlášku do této třídy a  musí se s dítětem zúčastnit osobního pohovoru (termín pohovoru bude se zákonným zástupcem domluven individuálně- dle pandemické situace a časových možností zákonných zástupců).
Co nabízíme ve třídě se zvýšeným zájmem o školní výsledky:
 • nízký počet žáků ve třídě (cca do 15 žáků)
 • maximální rozvoj vašeho dítěte
 • nadstandardně vybavenou třídu a pomůcky
 • moderní metody výuky
 • mnoho atraktivních aktivit (výlety, exkurze, besedy)
 • výuka zdarma
 • klidový prostor školy
 • mimoškolní aktivity (kroužky)
  Co požadujeme ve třídě se zvýšeným zájmem o školní výsledky:
 • aktivní spolupráci rodiny se školou
 • zájem o výuku a školní prospěch
 • pravidelnou školní docházku

Zákonný zástupce si zde může stáhnout příslušné formuláře, tj. Zápisní list, Přihláška k zápisu, příp. Žádost o odklad PŠD. Vyplněné dokumenty mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (xgmmqxf)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním ve škole.

Pokud zákonný zástupce podá dokumenty jinými způsoby, než je výše uvedeno, bude nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k nim nebude přihlížet.

Pokud nebude moci zákonný zástupce využít žádnou z uvedených možností, bude muset v uvedených dnech a časech přinést vyplněné dokumenty osobně (v roušce a rukavicích), anebo uvedené formuláře dostane a vyplní ve škole (v roušce a rukavicích) po předložení rodného listu dítěte a svého občanského průkazu.

Rodiče a zákonní zástupci dětí se mohou více informovat telefonicky na čísle 737 354 158.