Kontakty

Telefon: 

596 746 291


E-mail: 

skola@zschrjukinova.cz


Sídlo:

Chrjukinova 1801/12,

700 30 Ostrava – Zábřeh

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

 

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. §165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace uchazečů s tímto registračním číslem:

 

Registrační číslo         Rozhodnutí                                        Registrační číslo         Rozhodnutí

06                                přijat                                                   07                               přijat

08                                přijat                                                   09                               přijat

10                                přijat                                                   11                               přijat

12                                přijat                                                   13                               přijat

14                                přijat                                                   15                               přijat   

16                                přijat                                                   17                               přijat

18                                přijat                                                   19                               přijat

20                                přijat                                                   21                               přijat

22                                přijat                                                   23                               přijat

24                                přijat                                                   25                               přijat

26                                přijat                                                   27                               přijat

28                                přijat

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 10. 04. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 10. 04. 2018 na webových stránkách školy www.zschrjukinova.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a to podáním učiněným u ředitelky školy, která rozhodnutí vydala.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Jana Mikošková

                                                                                                             ředitelka školy